Forskning / Projekt

Nomadic Interaction Models

Detta är inte ett forskningsprojekt i traditionell mening utan ett finansiellt bidrag för meritering och samverkan under tre år inom ramen för Vinnovas VinnMER, bidragande parter är Vinnova, Södertörns högskola och Mobile LIfe VinnExcellence Centre. En central del i villkoren för projektet är att samverka med ett forskningsinstitut, i detta fall Mobile LIfe.

Ett inledande syfte med projektet var att knyta an till Mobile Life projektet 'Generalized interaction models' vilket senare utmynnade i en rad andra projekt. Den huvudsakliga frågeställningen har kommit att beröra värderingsbaserad design där målsättningen har varit att utveckla en forskningsagenda som jag kallar normkritisk design. Syftet med denna agenda är:

1) att analysera digital design och kritiskt granska hur normer gestaltas och hur de används för att skapa föreställningar om önskvärt beteende

2) att utveckla metoder för att analysera hur användare tolkar värderingar i design

3) att utveckla metoder för att kritiskt granska digital design med fokus på normer och värderingar

4) att pröva designalternativ som är 'open-ended', dvs inte styr användaren mot bestämda föreställningar och mål

Denna agenda har drivits i en rad olika delstudier, i studier av ungdomsmottagningar på nätet, i museimiljö, i designutbildningsmiljö samt ett par olika projekt som syftar til att problematisera och stötta en hållbar livsstil.

 

 

Status

Avslutad

Projektledare

Maria Normark
Lektor, Docent
Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

Mer information

Projektstart: 2010
Projektslut: 2013

Finansiär: Verket för innovationssystems (VINNOVA)

Projektet har Östersjö- och Östeuropaanknytning: Nej

Information in English

Ämnen som projektet är knutet till