Forskning

Litteratur

Kvalificerade och kreativa forskningsmiljöer som spänner över många discipliner och områden.

Vår forskning eftersträvar en hög samhälls- och samtidsrelevans i förening med ett aktivt och kritiskt förhållningssätt till det förflutna. Forskningen vid högskolan vänder sig i allmänhet ut mot världen även inom ämnen som av hävd studerar den egna nationella kulturen och historien. Ett viktigt ledord är mångvetenskap.

Ryssland - aktuell forskning

På Södertörns högskola finns en rad forskare med kunskaper om olika aspekter på Ryssland. Inom olika ämnesområden, allt från forskning om historia, politik och konst till olika miljöfrågor, finns kunniga forskare som kan ge sin bild av landet och det som händer, för att på sätt och nyansera och fördjupa bilden.

Företagsekonomi

Maria SmolanderFil dr Maria Smolanders forskningsområde och specialitet är Rysslands banksystem och dess utveckling, från Sovjettid fram till dagens situation. Hennes stora forskningsintresse ligger på olika systematiska bankkriser, utifrån såväl mikro- som makroperspektiv.

 

 

Historia

Nadezda PetrusenkoForskarstuderande Nadezda Petrusenko skriver en doktorsavhandling om representationer av ryska kvinnliga terrorister från början av 1900-talet i texter från denna period.

 

 

Journalistik

Gunnar NygrenProfessor Gunnar Nygren forskar om journalistik och medier i Ryssland men inriktning om allt från dagligt arbete till politiska påtryckningar och journalisters möjliga självständighet.

 

 

Litteraturvetenskap

Tora LaneFil dr Tora Lane forskar om den socialistiska realismen, det vill säga den officiella doktrinen för konst och litteratur i Sovjetunionen från 1930-talet, och det sublimas estetik. Forskningen undersöker det sätt som den socialistiska realismen var ämnad att forma och gav uttryck för ett visst engagemang med verkligheten som historisk, politisk och social ”revolutionär” verklighet.

 

Matematik och matematikämnets didaktik

Natalia KarlssonDocent Natalia Karlssons forskningsintresse handlar om att jämföra skolkulturer i Ryssland och Sverige när det gäller synen på skolans matematik och matematikkunnande. Fokus ligger på skolans undervisningstraditioner, synen på läroplaner och kursplaner, hur skolans matematik är uppbyggd, konkretiseringsformer och matematikämnets didaktik i teori och praxis.

Medie- och kommunikationsvetenskap

Cecilia Von FeilitzenProfessor Cecilia von Feilitzen har, tillsammans med fil dr Peter Petrov, sedan 2006 studerat mediernas diskurser om materiella och etniska klyftor, liksom mediernas betydelse för identitet och demokrati, i Stockholm och St. Petersburg genom ett flertal jämförande studier – surveystudier, innehållsanalyser, djupintervjuer med medieexperter och fokusgrupper.

 

Ekaterina KalininaFil dr Ekaterina Kalinina har precis disputerat med en avhandling om kultur, media och nostalgi i dagens Ryssland. Hon forskar mest om nationalism och patriotism kopplat till konst, mode, massmedia och popkultur.

 

Peter PetrovFil dr Peter Petrov har, tillsammans med professor Cecilia von Feilitzen, sedan 2006 studerat mediernas diskurser om materiella och etniska klyftor, liksom mediernas betydelse för identitet och demokrati, i Stockholm och St. Petersburg genom ett flertal jämförande studier – surveystudier, innehållsanalyser, djupintervjuer med medieexperter och fokusgrupper.

 

Liudmila VoronovaFil dr Liudmila Voronova har nyligen disputerat med en avhandling om genus i politisk journalistik i Ryssland och Sverige. Hennes forskningsintresse handlar om journalistiska kulturer i olika politiska och kulturella sammanhang.

 

Miljövetenskap

Elinor AndrénDocent Elinor Andrén forskar om Kamchatkahalvöns miljö- och klimatutveckling under de senaste 10 000 åren. Genom analyser av geokemiska parametrar samt pollen, kiselalger och fjädermyggslarver bevarade i sjösediment studeras landskapets vegetationsutveckling och sjöns påverkan av yttre faktorer som klimatförändringar och vulkanutbrott.

 

Samtidshistoria

Ioulia GradskovaFil dr Ioulia Gradskovas forskning rör Sovjetisk familje- och barndomshistoria samt utveckling av familjepolitik och jämställdhet I Ryssland efter 1991. Med post-kolonial teori som verktyg studerar hon minnet av nationella rörelser, sovjetisk kulturpolitik och “kvinnoemancipation” av icke-ryska kvinnor i Volga-Uralområdet

 

Steffen WertherFil dr Steffen Werther forskar bland annat om livsmedelsbiståndet under den ryska hungersnöden 1921-22.

 

 

Socialt arbete

Per CarlsonDocent Per Carlson forskar om ojämlikhet i hälsa samt alkoholrelaterade problem med ett särskilt intresse för Ryssland efter murens fall.

 

 

Sociologi

Sara FerlanderFil dr Sara Ferlander forskar om sambandet mellan olika typer av sociala relationer och hälsa, både fysisk och psykisk, i Östeuropa. Hon har bl a varit involverad i en surveyundersökning i Moskva och publicerat artiklar om socialt kapital, tillit, alkohol och självskattad hälsa bland Moskvabor.

 

Nikolay ZakharovFil dr Nikolay Zakharov forskar om rasism och nationalism i Ryssland. Han har också skrivit om modernisering och om politisk protest i Ryssland under Putin.

 

 

Statsvetenskap

Joakim EkmanProfessor Joakim Ekman forskar om medborgarnas attityder till demokrati, minoriteter och politiska institutioner i Baltikum och fokuserar i synnerhet på skillnader i politiska förhållningssätt mellan de nationella majoriteterna och de rysktalande minoritetsgrupperna i de tre länderna. Han intresserar sig för politiska förhållningssätt i 25 år efter kommunismens fall och 10 år efter EU-inträdet.