Om Södertörns högskola / Centrumbildningar

Centrum för praktisk kunskap

Grafiskt element för Centrum för praktisk kunskapVi skapar möten mellan olika kunskapsformer: praktik och teori, konst och vetenskap. Vi utforskar, medvetandegör och vidareutvecklar praktisk kunskap med betoning på arbetslivets olika kunskapsformer.

Möten mellan människor är grundläggande inom många yrkesområden. Centrum för praktisk kunskap bedriver forskning och erbjuder vidareutbildningar för yrkesgrupper där människokännedom på olika sätt är avgörande för yrkeskunnandet: i vård, skola och omsorgsyrken, exempelvis för poliser, skådespelare och högskolelärare. Våra utbildningar tar oftast sin utgångspunkt i deltagarnas erfarenheter och undersöker dessa utifrån (mestadels) humanistisk teoribildning.

Samverkan

Centrum för praktisk kunskap uppdrag är att medvetandegöra, utforska, undervisa om och kritiskt granska olika former av praktisk kunskap, särskilt i yrkeslivet.

Vi anordnar seminarier, symposier och konferenser kring teman som kropp och kunskap, känslor och kunskap, narrativitet och evidens, yrkeskunnande och yrkesroll samt bildning och lärande. Vi har också en egen skriftserie, Studies in Practical Knowledge med flera volymer som tar upp dessa teman. Såväl vår seminarieverksamhet som våra skrifter riktar sig till en bred allmänhet och företrädare för olika professioner. Ofta samlar våra symposier ett stort antal deltagare från yrkeslivet som på detta sätt möter forskningen om praktisk kunskap.

Centrum för praktisk kunskap erbjuder skräddarsydda uppdragsutbildningar för yrkesgrupper som lärare, omsorgspersonal och poliser. Vi har gett många sådana kurser för arbetsgivare som Dramatiska institutet, Konstfack, Huddinge kommun, Karolinska sjukhuset, Polishögskolan och Södertörns polismästardistrikt. Kurserna är upplagda som en minivariant av vårt magisterprogram med ämnen som kunskapsfilosofi och etik med berättelser om det professionella mötet i fokus. Under utbildningen erbjuds såväl föreläsningar och reflektions-seminarier som handledning i eget skrivande av våra erfarna lärare.