Om Södertörns högskola / Centrumbildningar

Centrum för praktisk kunskap

Grafiskt element för Centrum för praktisk kunskapVi skapar möten mellan olika kunskapsformer: praktik och teori, konst och vetenskap. Vi utforskar, medvetandegör och vidareutvecklar praktisk kunskap med betoning på arbetslivets olika kunskapsformer.

Möten mellan människor är grundläggande inom många yrkesområden. Centrum för praktisk kunskap bedriver forskning och erbjuder vidareutbildningar för yrkesgrupper där människokännedom på olika sätt är avgörande för yrkeskunnandet: i vård, skola och omsorgsyrken, exempelvis för poliser, skådespelare och högskolelärare. Våra utbildningar tar oftast sin utgångspunkt i deltagarnas erfarenheter och undersöker dessa utifrån (mestadels) humanistisk teoribildning.

Yrkesmänniskan i den kapitaliserade välfärden: Symposium organiserat av Centrum för praktisk kunskap

Här diskuterar vi hur livsvärlden i välfärdsyrken formas av samtida fenomen som ”New Public Management”, upphandling och vinstdrivna verksamheter. Hur påverkas möjligheten att handla rationellt, att fatta etiska, och professionellt välgrundade beslut av dessa företeelser? 

symposiumForskningen och undervisningen vid Centrum för praktisk kunskap har sedan länge fokuserat på hur den praktiska kunskapen skiljer sig från teoretiska former av kunskap. Här har vi lagt särskild vikt vid hur erfarna yrkesutövares förmåga att fatta välgrundade beslut inte går att reducera till en tillämpning av en teknisk procedur eller en övergripande teori. Denna form av professionellt omdöme, det som Aristoteles kallade fronesis, involverar inte bara en människas sätt att resonera i enskildhet; då de beslut som krävs alltid också involverar andra sätts även hennes empatiska och kommunikativa förmåga på prov.
Frågan som detta symposium kommer att behandla är hur denna förmåga påverkas i en tid där välfärdsområden som skola, sjukvård och omsorg alltmer knyts till det vinstmaximeringstänkande som är essentiellt för kapitalistiska system, och samtidigt (och som en följd av det förra) ställs under intensifierade kontrollprocedurer där den professionella gärningen ständigt förtingligas, mäts, redovisas och bedöms. Vilka blir ramarna för att handla klokt, etiskt och skickligt under dessa betingelser?

Symposiet är tänkt som ett utbyte av idéer mellan akademiker och yrkesutövare.

Kontakt: carl.cederberg@sh.se