Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grund Grundläggande behörighet

Urval: betyg 1/3, högskoleprovet 1/3, mellan 1 och 165 högskolepoäng 1/3

 • Stängd...

  HT18100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-41059

 • 2019-03-15

  HT19100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-41179

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Historia och samtidsstudier - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för historia och samtidsstudier.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Arkeologi A

Kurs 30 högskolepoäng

Utifrån det arkeologiska källmaterialet ger A-kursen en kronologisk översikt från äldsta stenålder till modern tid. Tolkningens betydelse för bilden av det förflutna samt den roll arkeologiska kunskaper spelar i dagens samhälle diskuteras. Kursen vänder sig inte bara till dig som tänkt dig en yrkeskarriär som arkeolog utan till alla intresserade av humaniora och samhällsvetenskap.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2013

Undervisningens uppläggning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier samt grupparbeten. Undervisningen inkluderar fördjupade fornsaksstudier där studenterna under handledning lär sig urskilja olika typer av artefakter. I kursen ingår även studiebesök och minst en exkursion. Vid exkursionerna stiftar studenterna bekantskap med skilda fornlämningsmiljöer och lär sig under handledning att känna igen olika fornlämningstyper och hur dessa uppträder i landskapet. Studiebesök och exkursioner är obligatoriska.

Lärandemål

Efter genomgången kurs förväntas studenten ha

Kunskap och förståelse

 • kunskaper om arkeologins forskningshistoria
 • översiktlig kunskap om arkeologins källmaterial
 • förståelse för olika perspektiv och tolkningsmöjligheter inom ämnet
 • förståelse för diskussionen om arkeologins möjlighet att vara samtids- och samhällsrelevant
Färdighet och förmåga
 • förmåga att beskriva och identifiera olika typer av arkeologiskt källmaterial
 • förmåga att relatera källmaterialet till olika tiders samhällsförhållanden
 • förmåga att läsa och förstå facklitteratur samt delta i en vetenskaplig seminariediskussion
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • förmåga att identifiera ett vetenskapligt förhållningssätt till kunskap präglat av kritisk reflektion, konstruktiv vilja samt en öppenhet och respekt för andras åsikter och perspektiv.

Examination

Arkeologiska perspektiv - en introduktion: Skriftlig hemuppgift samt redovisning.

Materiell kultur och samhälle I, Sten- och bronsålder: Skriftlig tentamen.

Materiell kultur och samhälle II, Järnålder: Skriftlig tentamen.

Ting och text. Från medeltid till nutid: Grupparbete samt redovisning.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2013

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.