Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grund Grundläggande behörighet

Urval: betyg 1/3, högskoleprovet 1/3, mellan 1 och 165 högskolepoäng 1/3

 • Stängd...

  HT18100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-42015

 • Anmälan

  VT19100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-42016

 • 2019-03-15

  HT19100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-42041

 • 2019-09-15

  VT20100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-42042

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för kultur och lärande.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Filosofi A

Kurs 30 högskolepoäng

A-kursen ger en inledning till det filosofiska tänkandets metoder och centrala intresseområden. Kursen består av fyra delkurser som behandlar etik, logik och språkfilosofi, politisk filosofi samt metafysik utifrån en läsning av originaltexter från antik till modern tid.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2016

Undervisningens uppläggning

Föreläsningar och seminarier.

Lärandemål

Efter genomgången kurs har studenten

Kunskap och förståelse

 • grundläggande förståelse för det filosofiska tänkandets metoder och historia samt dess centrala intresseområden
 • grundläggande kunskaper om etik och etiska problem, däribland om idén om det goda i sig, hur det goda livet bör levas och vad som utgör ett riktigt handlande, förhållandet mellan teori och praktik samt mellan tänkande och erfarenhet
 • grundläggande kunskaper om några centrala teman i filosofisk logik, t.ex. Aristoteles teori om påståendesatsens struktur, korrespondensteorin om sanning, distinktionen mellan analytiska och syntetiska satser och åtskillnaden mellan mening och referens
 • grundläggande kunskaper om metafysik med dess frågor om exempelvis huruvida materia, ande eller något annat är den mest grundläggande substansen, om det finns en gud och hur den i så fall hänger samman med världen, vad som kännetecknar filosofin och det filosofiska vetandet som sådant. Därtill även en grundläggande förståelse om förhållandet mellan filosofi och vetenskap
 • grundläggande kunskaper om politisk filosofi från antiken fram till idag, bland annat idén om hur individen konstrueras i samspel med en teori om staten, samt frågan om suveränitetens ursprung, var källan till den makt som staten utövar över individen ligger
Färdighet och förmåga
 • förmåga att identifiera filosofiska problem
 • förmåga att läsa filosofiska originaltexter från antik till modern tid
 • förmåga att skriftligt återge och jämföra enklare filosofiska texter
 • förmåga att muntligen presentera enklare filosofiska texter inför en grupp
 • förmåga att redogöra för centrala begrepp och tankeströmningar inom filosofins historia
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • ett grundläggande filosofiskt kritiskt och argumenterande förhållningssätt.

Examination

Examination sker på varje delkurs genom:

 • Skriftlig hemtentamen
 • Seminariedeltagande och närvaro vid föreläsningar
Enstaka missade seminarier/föreläsningar kan kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

Om en student har mer än 20 % frånvaro från seminarier och/eller föreläsningar på en delkurs kan studenten kompensera detta genom att vid ett annat kurstillfälle närvara vid det antal seminarier och/eller föreläsningar som krävs för att uppnå 80 % närvaro totalt.

För Väl godkänd på hela kursen krävs motsvarande betyg på minst 15 högskolepoäng.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2016

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.