Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grund + Särskild Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 6, undantag ges för Engelska B).
Eller:
Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A6).

Urval: betyg 1/3, högskoleprovet 1/3, mellan 1 och 165 högskolepoäng 1/3

 • Anmälan

  VT19100%Dag

  Vecka 04-13

  Anmälningskod: SH-43195

 • 2019-09-15

  VT20100%Dag

  Vecka 04-13

  Anmälningskod: SH-43046

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Samhällsvetenskaper - ME509 så hjälper vi dig vidare.

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för samhällsvetenskaper.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Handelsrättslig översiktskurs

Kurs 15 högskolepoäng

Kursen ger en bred översikt över juridiken, med tonvikt lagd på de grundläggande rättsreglerna. Särskild vikt läggs vid:
1) avtalsrätt – avtals ingående, tolkning, fullmakt och ogiltighet
2) köprätt – reglerna för köp av olika typer av egendom i köplagen, konsumentköplagen, avbetalningsköplagen, hemförsäljningslagen med flera lagar
3) fastighetsrätt – jordabalkens regler om köp av fast egendom, lagfarts- och inteckningssystemet samt olika nyttjanderätter
4) associationsrätt – reglerna för samverkan i aktiebolag, handelsbolag och enkla bolag.

Andra rättsområden som översiktligt behandlas under kursen är arbetsrätt, marknadsrätt, familjerätt, fordringsrätt, immaterialrätt, konkurs-/utsökningsrätt, obligations-/sakrätt, processrätt samt skadeståndsrätt.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: HT 2014

Undervisningens uppläggning

Undervisningen innefattar föreläsningar, gruppövningar och seminarier. Inlämningsarbeten samt redovisningen av densamma är obligatorisk.

Lärandemål

Efter genomgången kurs har studenten

 • kunskap för att identifiera och analysera enklare juridiska problem inom civilrätten samt föreslå lösningar på olika enklare problemställningar
 • översiktlig kunskap och förståelse för de normer, dvs. lagar och sedvänjor, som reglerar företagens relationer inbördes, med samhället, med organisationer och med enskilda individer
 • förmåga att översiktligt förklara och värdera de juridiska konsekvenserna av parters olika agerande och vilka alternativa handlingsalternativ som föreligger
 • förmåga att själv och i samverkan med andra genomföra en rättsutredning inom förmögenhetsrättens område och presentera resultatet av denna såväl skriftligen som muntligen.

Examination

Skriftlig tentamen äger rum vid kursens slut. I övrigt gäller obligatorisk närvaro på seminarier samt avklarade inlämningsuppgifter.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. HT 2014

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.