Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grund + Särskild Grundläggande behörighet samt Matematik C, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 4, undantag ges för Engelska B). Matematik C kan ersättas av Matematik B samt kursen Matematik för samhällsvetare 7,5 högskolepoäng.
Eller:
Grundläggande behörighet samt Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2. (Områdesbehörighet A4). Matematik 3b / 3c kan ersättas av Matematik 2a / 2b / 2c samt kursen Matematik för samhällsvetare 7,5 högskolepoäng.

Urval: betyg 1/3, högskoleprovet 1/3, mellan 1 och 165 högskolepoäng 1/3

 • Stängd...

  HT18100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-43236

 • Stängd...

  VT19100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-43237

 • 2019-03-15

  HT19100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-43065

 • 2019-09-15

  VT20100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-43066

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Samhällsvetenskaper - ME509 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för samhällsvetenskaper.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Nationalekonomi A

Kurs 30 högskolepoäng

A-kursen i nationalekonomi är uppdelad i de två huvudblocken Makroekonomi och Mikroekonomi. De moment som ingår i kursen är Makroekonomi 7,5 högskolepoäng, Tillämpad makroekonomi 7,5 högskolepoäng, Mikroekonomi 7,5 högskolepoäng samt Mikrotillämpning och handelsteori 7,5 högskolepoäng.

Makroekonomi behandlar hur samspelet mellan olika marknader på nationell och global nivå påverkar storheter som inflation, sysselsättning, betalningsbalans, växelkurs och långsiktig tillväxt. Under kursen diskuteras också den ekonomiska politikens möjligheter och begränsningar utifrån ett makroekonomiskt perspektiv. Mikroekonomi behandlar bland annat egenskaper hos olika marknader där företagens kostnadssamband, konsumtionsteori och marknadsmisslyckanden ingår som centrala delområden. Dessutom går kursen igenom teorier som beskriver hur handel mellan länder uppstår.

På tillämpningsmomenten visas hur ekonomer använder de analytiska verktyg som lärts ut under teorimomenten när man undersöker olika samhällsekonomiska problemområden. Under dessa moment behandlas allt från globala obalanser till den enskilda marknadens effektivitets- och incitamentsproblem.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: HT 2017

Undervisningens uppläggning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten

Kunskap och förståelse

 • kunna definiera och förstå innebörden av grundläggande makro- och mikroekonomiska begrepp
 • ha kunskap om hur samspelet mellan olika marknader påverkar storheter som inflation, sysselsättning, betalningsbalans och långsiktig tillväxt
 • kunna identifiera olika typer av marknader
 • ha kunskap om företagens kostnadssamband
 • förstå innebörden av grundläggande handelsteori
Färdighet och förmåga
 • ha förmåga att beskriva den samtida konjunkturutvecklingen utifrån ett nationellt och ett globalt perspektiv
 • uppvisa en grundläggande färdighet att diskutera behovet av eventuella ekonomisk politiska åtgärder utifrån ett makroekonomiskt perspektiv
 • ha förmåga att med hjälp av ekonomiska metoder beskriva hur man på ett bättre sätt kan utnyttja tillgängliga resurser i en ekonomi
 • med hjälp av ekonomisk teori kunna redogöra för olika händelser utifrån ett mikroekonomiskt perspektiv
 • visa en grundläggande förmåga att redogöra för internationella handelsmönster
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • ha förmåga att kritiskt kunna värdera påståenden om ekonomins funktionssätt på makronivå
 • uppvisa förmåga att kritiskt granska och tolka ekonomisk information.

Examination

1001 Makroekonomi
-Skriftlig salstentamen

1002 Tillämpad makroekonomi
-Skriftlig salstentamen
-Seminariedeltagande
-Muntliga redovisningar


1003 Mikroekonomi
-Skriftlig salstentamen

1004 Mikrotillämpning och handelsteori
-Skriftlig salstentamen
-Seminariedeltagande
-Muntliga redovisningar

Frånvaro från högst ett (1) seminarium på respektive delkurs (1002 & 1004) kan kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. HT 2017

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.