Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Filosofi B, 30 högskolepoäng eller B-kurs i antingen teoretisk eller praktisk filosofi från annat lärosäte eller motsvarande.

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

 • Stängd...

  HT18100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-42021

 • Anmälan

  VT19100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-42022

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för kultur och lärande.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Filosofi C

Kurs 30 högskolepoäng

C-kursen består dels av två delkurser, organiserade antingen kring ett klassiskt verk eller under en tematisk rubrik, dels ett fortlöpande seminarium som diskuterar vetenskapsteoretiska, tolkningsteoretiska och metodologiska problem, samt en lärarhandledd uppsats.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2013

Undervisningens uppläggning

Föreläsningar, seminarier samt handledning. Seminarierna har obligatorisk närvaro.

Lärandemål

Efter genomgången kurs har studenten

Kunskap och förståelse

 • fördjupade historiska och systematiska kunskaper i filosofi. Dels genom fördjupade kunskaper om ett enskilt filosofiskt verk, samt genom fördjupade tematiska kunskaper
 • fördjupade kunskaper i formalia för skrivande av vetenskapliga texter inom humanistisk forskning
Färdighet och förmåga
 • förmåga att söka information och använda kunskaperna för att utveckla filosofiska analyser inom aktuella frågeställningar
 • förmåga att med en kritisk hållning och utifrån en egen tes redogöra för en problematik på ett adekvat sätt med utgångspunkt i originaltext/er
 • förmåga att självständigt ta ställning i en vetenskaplig debatt och argumentera för en ståndpunkt
 • förmåga att självständigt jämföra och värdera olika filosofiska teorier
 • förmåga att på ett grundläggande sätt diskutera och nyansera den kanoniserade filosofiska traditionen
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • förmåga att självkritiskt använda filosofin för att belysa de egna förutsättningarna och idéerna.

Examination

Examination sker på varje moment genom skriftlig tentamen. Uppsatsen examineras dels genom författandet av egen uppsats, dels genom opponering på en annan uppsats. För betyget Väl Godkänt krävs motsvarande betyg på minst uppsatsmomentet.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2013

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.