Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Turismvetenskap B, 30 högskolepoäng eller motsvarande

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

 • Anmälan

  VT19100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-44179

 • 2019-09-15

  VT20100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-44036

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Naturvetenskap, miljö och teknik - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Turismvetenskap C

Kurs 30 högskolepoäng

C-kursen genomsyras av Södertörns högskolas turismprofil: privat- och affärsresande i storstad. I kursen studeras den urbana turismens särart samt distinktionen privatresande (till exempel upplevelseturism) och affärsresande (till exempel professionella möten). Vidare behandlas olika resenärers behov samt hur upplevelseindustrin, mötesindustrin och samhället möter denna efterfrågan. En framtidsstudie utförs för att på ett kreativt sätt identifiera potentiella turisminnovationer. Dessa innovationer hanteras i en formell utvecklingsprocess för en destination med tillhörande företag och produkter, vilket resulterar i en destinations- och affärsplan. Under kursen genomförs en större självständig vetenskaplig undersökning i form av en kandidatuppsats.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2013

Undervisningens uppläggning

Föreläsningar, seminarier, grupparbeten och projektarbete.

Lärandemål

Studenten ska efter genomgången kurs kunna

Kunskaper och förståelse

 • analysera och redogöra för fenomenet upplevelseturism och professionella möten i en storstadsmiljö, och visa på en förståelse för bakomliggande drivkrafter och struktur
 • analysera och redogöra för fenomenet destinationer med tillhörande turismattraktioner och turistföretag samt förklara hur utvecklingstrender inverkar på turismen lokalt, regionalt, nationellt och internationellt
Färdigheter och förmåga
 • självständigt planera arbeta fram, presentera och försvara ett omfattande skrivet akademiskt arbete med ett vetenskapligt djup utifrån turismvetenskapliga frågeställningar
 • kritiskt granska och opponera på vetenskapliga rapporter med turismrelaterade
frågeställningar
 • redogöra individuellt för privat- respektive affärsresandet utifrån en kritisk
analys om storstadens förutsättningar
 • utifrån en exkursion och dokumentstudie av en destination analysera hur privat- respektive affärsresandets möjligheter och problem i storstäder ser ut och därefter generalisera till allmänna modeller och begrepp
 • utifrån en kreativ framtidsstudie utveckla och motivera en destinations- och affärsplan
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • självständigt kritiskt värdera turismens framtida roll, inverkan och effekter utifrån perspektivet hållbar samhällsutveckling
 • kritiskt värdera och ifrågasätta turismens konsekvenser socialt, kulturellt, miljömässigt, ekonomiskt och sysselsättningsmässigt
 • reflektera över och ha ett kritiskt vetenskapligt förhållningssätt avseende turismfenomen och konceptuella frågor som exempelvis upplevelseturism och professionella möten och destinationsutveckling.

Examination

Storstadens upplevelseturism och professionella möten: Skriftlig tentamen, gruppvis skriftlig inlämningsuppgift och seminariedeltagande.

Destinations- och affärsutveckling av turisminnovationer: Projektarbete och seminariedeltagande.

Kandidatuppsats: Uppsats och seminariedeltagande.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2013

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.