Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: 7,5 högskolepoäng miljövetenskap eller motsvarande.

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

 • Stängd...

  HT18100%Dag

  Vecka 36-40

  Anmälningskod: SH-44049

 • Anmälan

  VT19100%Dag

  Vecka 04-08

  Anmälningskod: SH-44166

 • 2019-03-15

  HT19100%Dag

  Vecka 36-40

  Anmälningskod: SH-44025

 • 2019-09-15

  VT20100%Dag

  Vecka 04-08

  Anmälningskod: SH-44027

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Naturvetenskap, miljö och teknik - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Institution

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Statistik för miljövetare

Kurs 7,5 högskolepoäng

Inom miljövetenskap är statistik ett mycket viktigt verktyg för att hantera en mängd olika typer av data och dra slutsatser med långtgående konsekvenser för samhälle och natur.

Kursen vänder sig till alla inom natur- och miljöområdet med ett intresse för denna mångvetenskapliga disciplin som kombinerar naturvetenskap och samhällsvetenskap. Den grundläggande statistiken inom dessa vetenskapsområden är densamma. Kursen tar upp olika typer av experiment och undersökningsmetoder som är lämpliga inom miljövetenskapens olika delar. Även beskrivande statistik med grafisk presentation av data, visualisering av miljödata med GIS (geografiskt informationssystem), enkel sannolikhetslära och hypotesprövande statistik ingår.

Tonvikten ligger på användande av statistiska metoder för design och analys av undersökningar och experiment. En stor del av inlärningen sker genom eget arbete med datorövningar i statistik och GIS, vilket kombineras med föreläsningar och seminarier.

Syftet med kursen är att du ska kunna utföra egna undersökningar, analysera resultat och dra korrekta slutsatser utifrån dina data. Du ska även kunna värdera tolkningar och slutsatser som rapporteras från andra undersökningar.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2013

Undervisningens uppläggning

Föreläsningar, datorbaserade övningar, övningar i uppläggning och insamling av data. Seminarier baserade på litteratur och egna undersökningar.

Lärandemål

Efter genomgången kurs har studenten:

 • förmåga att definiera grundläggande beskrivande statistiska begrepp: olika centralmått och variansmått, vanliga sätt att grafiskt illustrera data.
 • förmåga att visualisera miljödata med hjälp av GIS (Geografiska informationssystem).
 • förmåga att utföra insamling av data med iakttagande av observationernas oberoende och eventuella samverkande variabler.
 • förmåga att redogöra för hur en statistisk analys fungerar: hypotesprövning och sannolikhet.
 • förmåga att redogöra för hur vanligt förekommande univariata statistiska tester fungerar samt hur linjära och ickelinjära modeller byggs upp och testas med minstakvadratmetoden eller med maximum likelihood.
 • förmåga att tillämpa univariata linjära och ickelinjära statistiska modeller.
 • förmåga att beskriva hur multivariat statistik fungerar: klusteranalyser och ordinationer samt kunna tillämpa dessa metoder.
 • förmåga att motivera hur miljödata från samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga frågeställningar kan analyseras enligt samma metoder.
 • förmåga att rapportera statistiska resultat i text och muntligen.
 • förmåga att kritiskt analysera rapporter, tidningsartiklar mm med avseende på observationernas oberoende och samverkande variabler.
 • förmåga att urskilja och kritiskt reflektera över statistiska slutsatser som går utöver den population och den frågeställning analysen är utformade för att testa.

Examination

Teoriavsnittet - tentamen
Geografiska informationssystem (GIS) - inlämningsuppgifter
Statistikövningar - inlämningsuppgifter

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2013

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.