Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grund

Urval: betyg 1/3, högskoleprovet 1/3, mellan 1 och 165 högskolepoäng 1/3

 • Stängd...

  HT17100%Dag

  Vecka 44-02

  Anmälningskod: SH-42258

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för kultur och lärande.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Sexualitet, kropp, estetik

Kurs 7,5 högskolepoäng

Kursen belyser olika perspektiv på hur kropp och sexualitet representeras i samtidens massmedia och populär- och subkulturella sammanhang. Teman som studeras är till exempel kroppens estetisering, kulturella framställningar av genus, kön och begär samt diskussioner kring pornografi, drag och queera femininiteter.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2013

Undervisningens uppläggning

Undervisningens sker i form av föreläsningar och seminarier. Seminarier är obligatoriska.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten

kunskap och förståelse

 • kunna identifiera och beskriva genusvetenskapliga analyser av hur sexualitet representeras i bl a reklam, scenkonst och pornografi
 • ha förståelse för hur kroppens estetisering sammanhänger med idéer om genus och sexuell identitet
färdighet och förmåga
 • ha förmåga att aktivt medverka vid presentationer och diskussioner i seminarieform
värderingsförmåga och förhållningssätt
 • ha viss förtrogenhet med den akademiska miljön och dess bas i kritiskt tänkande.

Examination

Kursen examineras såväl skriftligt som muntligt. Aktivt deltagande vid obligatoriska seminarier ingår också i examinationen. Skriftlig tentamen kan bestå både av hemtentamen, PM-författande och kortare inlämningsuppgifter.

Betygskriterier för kursen meddelas senast i samband med kursstart.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2013

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.