Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Handelsrättslig översiktskurs eller Juridisk översiktskurs, 15 högskolepoäng eller motsvarande.

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

 • Stängd...

  HT18100%Dag

  Vecka 36-45

  Anmälningskod: SH-43198

 • 2019-03-15

  HT19100%Dag

  Vecka 36-45

  Anmälningskod: SH-43049

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Samhällsvetenskaper - ME509 så hjälper vi dig vidare.

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för samhällsvetenskaper.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Beskattningsrätt

Kurs 15 högskolepoäng

Kursen ger grundläggande kunskap om regler avseende inkomst- och kapitalbeskattningen. Vidare ger den insikt i, och förmåga att tillämpa, gällande skattelagstiftning och rättspraxis för individer och företag. Tyngdpunkt läggs på inkomstbeskattningen av företag samt övriga skatter och avgifter som bland annat mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter. Vi studerar även individbeskattningen ingående.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2013

Undervisningens uppläggning

Undervisningen innefattar föreläsningar, gruppövningar och seminarier. Inlämningsarbeten samt redovisningen av desamma är obligatoriska.

Lärandemål

Efter genomgången kurs har studenten

 • kunskap för att identifiera och analysera olika skatterättsliga problem inom centralare delar av skattelagstiftningen, främst inom inkomstbeskattningens område, samt föreslå lösningar på problemen
 • förmåga att värdera skatterättens källor och deras betydelse vid tillämpning och tolkning av skattelagstiftningen
 • förmåga att förutse och förklara de skattemässiga konsekvenserna av olika transaktioner och handlingsalternativ
 • färdighet för att själv eller i samverkan med andra genomföra en rättsutredning inom skatterättens område och presentera resultatet av denna såväl skriftligt som muntligt.

Examination

Kursen avslutas med tentamen. För godkänt på kursen krävs även inlämnande och redovisning av godkända inlämningsuppgifter.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2013

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.