Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: 90 högskolepoäng i konstvetenskap eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Sv B/Sv2 B eller motsvarande.

Urval: mellan 30 och 285 högskolepoäng

 • Anmälan

  VT19100%Dag

  Vecka 14-18

  Anmälningskod: SH-42313

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för kultur och lärande.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Exponeringens effekter

Kurs 7,5 högskolepoäng

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av konstens institutionella värld, som teoretiker eller praktiker. Vi problematiserar konceptet ”exponering” och de effekter olika former av exponeringar har för betraktare och ting. Ett centralt tema i kursen är föränderligheten i hur objekt tolkas och förstås. Här tematiseras också exponeringens och objektens performativa egenskaper, vilket innefattar hur objekten interagerar med betraktaren. Denna diskussion är ett vitalt fält i aktuell konstvetenskaplig forskning. Analyser av begrepp som äkthet, värde, bevarande och rekonstruktion förbereder dig för ett arbetsplatsbesök på en relevant institution. Där studerar du den praktiska hanteringen av objekt, samlingar och exponeringar för att balansera den teoretiska delen av kursen. Återkopplingen knyter an till förhållandet ting – exponering – institution, där konst- eller kulturinstitutioner diskuteras som betydelsegaranter. Slutligen skriver du en individuellt författad rapport kring ett objekt eller problem som smälter samman teori med konkret hantering.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2013

Undervisningens uppläggning

Seminarier, föreläsningar och ett mer omfattande arbetsplatsbesök.

Lärandemål

Efter genomgången kurs har studenten

Kunskap och förståelse

 • kunskap om utställningar och andra former av exponeringar som historiska och samtida fenomen, samt insikt i sådana förutsättningar som ligger till grund för dem som föränderliga kulturella uttryck
 • fördjupad förmåga att hantera relevanta teoretiska och metodologiska redskap för analys av olika former av exponeringar
 • förståelse för tolkningen och föränderligheten av för ämnet centrala begrepp som ”bevarande”, ”äkthet” och ”värde”
Färdighet och förmåga
 • förmåga att självständigt identifiera exponeringens betydelse för förståelsen och tolkningen av konstverk och artefakter
 • förmåga att skriftligt och muntligt diskutera iakttagelser kring exponeringar, baserat på egna studier av relevant studieobjekt
 • förmåga att praktiskt tillämpa insikter i konstvetenskaplig teori och metodologi
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • insikt i föränderligheten hos centrala konstvetenskapliga begrepp och dess effekter på tolkning och förståelse
 • förmåga att på ett självständigt sätt diskutera och analysera relationen mellan konstobjekt/artefakt och exponering.

Examination

Kursen examineras genom obligatorisk närvaro och aktivt deltagande vid seminarier och arbetsplatsbesök, samt genom skriftliga och muntliga uppgifter.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2013

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.