Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grund Grundläggande behörighet

Urval: betyg 1/3, högskoleprovet 1/3, mellan 1 och 165 högskolepoäng 1/3

 • Inställd

  VT18100%Dag

  Vecka 13-22

  Anmälningskod: SH-42261

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för kultur och lärande.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Sexualitet och etnicitet

Kurs 7,5 högskolepoäng

Olika aspekter av temat sexualitet och etnicitet behandlas i denna kurs. Bland annat diskuteras sexualitet och globalisering, sexualiseringen av "de andra" och förhållandet mellan sexualitet och religion.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2013

Undervisningens uppläggning

Undervisningens sker i form av föreläsningar och seminarier. Seminarier är obligatoriska.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten

kunskap och förståelse

 • kunna exemplifiera och beskriva sexualitetens kulturella organisation i ett mångetniskt sammanhang
 • ha inblick i aktuell forskning kring kulturella processer relaterade till sexualitet, etnicitet och globalisering
färdighet och förmåga
 • kunna definiera och diskutera grundläggande begrepp från postkolonial teori
värderingsförmåga och förhållningssätt
 • ha viss förtrogenhet med den akademiska miljön och dess bas i kritiskt tänkande.

Examination

Kursen examineras såväl skriftligt som muntligt. Aktivt deltagande vid obligatoriska seminarier ingår också i examinationen. Skriftlig tentamen kan bestå både av hemtentamen, PM-författande och kortare inlämningsuppgifter.

Betygskriterier för kursen meddelas senast i samband med kursstart.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2013

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.