Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Filosofie kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng i etnologi eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Sv B/Sv2 B eller motsvarande.

Urval: mellan 30 och 285 högskolepoäng

 • Stängd...

  HT18100%Dag

  Vecka 41-45

  Anmälningskod: SH-41016

 • 2019-03-15

  HT19100%Dag

  Vecka 46-50

  Anmälningskod: SH-41074

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Historia och samtidsstudier - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för historia och samtidsstudier.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Kultur- och samhällsanalyser

Kurs 7,5 högskolepoäng

Kursens fokus är teoretiska och metodologiska problemställningar i kulturvetenskapliga undersökningar av vardagsliv och tankevärldar i relation till övergripande samhällsförändringar kopplade till modernitet, post(sen)modernitet, senkapitalism och globalisering.

Ett övergripande syfte är att problematisera och applicera olika kulturvetenskapliga perspektiv på skilda samhällsfenomen utifrån deras filosofiska fundament, kunskapsmål och vetenskapliga resultat. Denna kurs kan läsas både som fristående eller som en del av magisterprogrammet i etnologi med inriktning kultur- och samhällsanalys eller masterprogrammet i etnologi med inriktning kulturell mångfald och transnationella processer i Europa.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2013

Undervisningens uppläggning

Undervisningen genomförs i form av föreläsningar och seminarier. Deltagande i seminarier på kursnivå och på etnologiämnets högre seminarium är obligatoriska.

Lärandemål

Efter genomgågen kurs har studenten

Kunskaper och förståelse

 • goda kunskaper om olika typer av etnologiska tolkningar, kulturteori och de vetenskapliga sammanhang ur vilka dessa har utvecklats
Färdigheter och förmåga
 • förmåga att med hög grad av självständighet identifiera och argumentera runt skilda teoretiska diskussioner kring kultur, etnicitet, klass, genus, modernitet, senmodernitet och postmodernitet
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • förmåga att problematisera sambanden mellan historien, samtiden och framtiden
 • insikt om vikten av etnologiska kulturanalyser för att förstå samtiden i Sverige och i Europa

Examination

Kursen examineras genom skriftliga och muntliga uppgifter

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2013

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.