Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Arkeologi A, 30 högskolepoäng eller motsvarande

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

 • Anmälan

  VT19100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-41060

 • 2019-09-15

  VT20100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-41180

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Historia och samtidsstudier - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för historia och samtidsstudier.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Arkeologi B

Kurs 30 högskolepoäng

B-kursen belyser hur du genom ett arkeologiskt perspektiv kan diskutera, analysera och belysa generella frågor rörande människan och samhället. I kursen ingår också ett mindre skriftligt arbete, en presentation av detta samt deltagande i ett fältarbete.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2013

Undervisningens uppläggning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier samt grupparbeten. I kursen ingår även studiebesök, exkursion samt ett mindre fältarbete som obligatoriska moment.

Vid studiebesöken till museer, myndigheter och naturvetenskapligt inriktade forskningsinstitutioner får studenterna stifta bekantskap med kulturmiljövårdens praktik och olika typer av laborativa moment.

Under exkursionen tränas studenterna under handledning i en fördjupad kulturlandskapsförståelse. Under fältarbetet får studenterna lära sig de metoder och praktiska moment som ingår i en arkeologisk undersökning och själva utföra dessa under lärares överinseende.

Lärandemål

Efter genomgången kurs har studenten

Kunskap och förståelse

 • fördjupad kunskap inom arkeologiämnets specifika teori
 • förståelse för ämnets tolkningsproblematik i anslutning till källmaterialet
 • kunskaper om kulturmiljövårdens verksamhetsfält och arbetssätt
Färdighet och förmåga
 • förmåga att formulera en avgränsad vetenskaplig problemställning, söka information i anslutning till denna och presentera resultatet skriftligt
 • grundläggande färdighet i såväl de praktiska moment som teoretiska ställningstagande som ingår i ett arkeologisk fältarbete
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • förmåga att självständigt kunna uttrycka och argumentera för en vetenskaplig kunskapssyn
 • utvecklat ett eget förhållningssätt till arkeologins möjlighet att vara samhällsrelevant och en förmåga att kommunicera med allmänheten.

Examination

Arkeologiska forskningsperspektiv: Skriftlig tentamen.
Vetenskaplig problemformulering: Uppsats.
Arkeologin i samhället: Grupparbete och hemuppgift.
Arkeologiska fältstudier: Aktiv närvaro, gruppuppgift samt redovisning av denna.

Information om obligatoriska moment meddelas vid varje delkurs start.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2013

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.