Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Litteraturvetenskap C, 30 högskolepoäng eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Sv B/Sv2 B eller motsvarande.

Urval: mellan 30 och 285 högskolepoäng

 • Anmälan

  VT19100%Dag

  Vecka 04-08

  Anmälningskod: SH-42352

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för kultur och lärande.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Litteraturvetenskaplig tolkningsteori

Kurs 7,5 högskolepoäng

Du får en vidgad kunskap om olika teoribildningar – som förberedelse för egen litteraturvetenskaplig forskning eller annan kritisk verksamhet. Du lär känna exempelvis psykoanalytisk tolkningsteori, postkolonial teori, queerteori och diskursteori. Kursen ger dig en god grund för valet av vetenskapliga och teoretiska infallsvinklar när du tolkar och analyserar litterära texter.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2013

Undervisningens uppläggning

Undervisningen ges dels genom föreläsningar, dels genom textseminarier där studenten förväntas delta med intellektuellt grundade synpunkter samt en väl förberedd föredragning av en teoretisk uppgift som anvisats av seminarieledaren.

Lärandemål

Efter genomgången kurs har studenten:

Kunskap och förståelse

 • fördjupad förtrogenhet med ämnets specifika forskningstradition
 • mycket god kunskap i internationellt gångbara litteraturvetenskapliga teoribildningar och tolkningsmodeller
Färdighet och förmåga
 • god förmåga att beskriva, analysera och sammanfatta teoretiska resonemang kring estetiska texter
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • god förmåga att tolka såväl teoretiska som litterära texter
 • välgrundad insikt i betydelsen av ett kritiskt, väl förberett textanalytiskt förhållningssätt.

Examination

Hemtentamen samt muntlig uppgift

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2013

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.