Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Fullgjorda studier i Arkivvetenskap A och Arkivvetenskap B om vardera 30 högskolepoäng

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

 • Anmälan

  VT19100%Dag

  Vecka 04-08

  Anmälningskod: SH-41013

 • 2019-09-15

  VT20100%Dag

  Vecka 04-08

  Anmälningskod: SH-41061

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Historia och samtidsstudier - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för historia och samtidsstudier.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Arkivpedagogik

Kurs 7,5 högskolepoäng

Inom arkivsektorn finns idag en växande medvetenhet om behovet av pedagogisk utveckling som en del av att tillgängliggöra arkiven, i egen regi och i samverkan med utbildningsinstitutioner. I denna kurs får du studera grundläggande pedagogiska teorier och begrepp, och hur pedagogiken kan tillämpas inom arkivsektorn för att möta såväl yngre som äldre användare. Vi berör hur man kan använda arkiven i exempelvis skola och folkbildning, men också hur arkivinstitutionerna själva kan använda utställningar, webbplatser och olika pedagogiska hjälpmedel.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2015

Undervisningens uppläggning

Undervisningen bedrivs som föreläsningar, seminarier och redovisning individuellt eller i grupp.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

 • redovisa några grundläggande drag om lärande och kunskapsbildning i barn- och vuxenpedagogik,
 • redogöra för skol- och arkivsektorns mål med arkivpedagogisk verksamhet,
 • analysera svensk och internationell arkivpedagogisk praktik,
 • planera undervisning med arkivpedagogiskt tema,
 • reflektera och träffa val i arkivdidaktiska frågor om innehåll i och framförande av ett kunskapsstoff,
 • bedöma användbarheten av arkivresurser i undervisning.

Examination

Kursen examineras genom:

 • skriftlig hemtentamen,
 • muntlig redovisning,
 • aktiv närvaro på seminarier.
Enstaka missat seminarium kan, i samråd med kursansvarig, kompenseras med skriftlig inlämningsuppgift. Eventuella kompletteringar skall vara inlämnade senast tre (3) veckor efter att student meddelats om kompletteringsuppgift.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2015

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.