Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grund

Urval: betyg 1/3, högskoleprovet 1/3, mellan 1 och 165 högskolepoäng 1/3

 • Inställd

  VT1650%Di

  Vecka 13-22

  3 sammankomster varav 3 obligatoriska.

  Anmälningskod: SH-44243

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Naturvetenskap, miljö och teknik - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Ölets kultur och vetenskap

Kurs 7,5 högskolepoäng

Öl är en viktig del av det moderna samhällets mat- och dryckeskultur, inte minst på grund av den växande uppmärksamheten omkring matens innehåll och kvalitet. Kunskap om de vetenskapliga principerna bakom ölets produktion samt konsumentens upplevelse av ölets kvalitet blir allt viktigare. Kursen vänder sig särskilt till dig som redan har ett privat eller yrkesmässigt intresse för öl. Kursen är uppdelad i olika avsnitt som behandlar ölets historia och dess plats i dagens samhälle, de grundläggande vetenskapliga principer som är relevanta för ölproduktion, modern ölproduktion och framtidsutsikter samt kvantitativa och kvalitativa kriterier för bedömning av ölets kvalitet. Praktiska moment innehåller produktion av ett öl, analys av dess innehåll samt sensorikövningar. Huvudsyftet med kursen är att öka kunskapen om öl inom yrken som sysslar med ölproduktion och försäljning. Kursen ges huvudsakligen på distans med elektroniska föreläsningar, men den innehåller även seminarier, praktiska moment och studiebesök. För att kunna följa kursen krävs tillgång till dator med internetanslutning.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2013

Undervisningens uppläggning

Kursen ges till stor del på distans och består av elektroniska föreläsningar. En begränsad del av kursen sker vid högskolans lokaler och består av obligatoriska seminarier, laborationer samt studiebesök.
För att kunna tillgodogöra sig kursen krävs tillgång till dator med internetuppkoppling.

Lärandemål

Efter genomgången har studenten:

 • kunskaper att kunna redogöra för grundläggande ekonomiska, historiska och kulturella faktorer som påverkat och påverkar ölproduktion och ölkonsumtion
 • kunskaper att kunna redogöra för kemin, biologin och produktionstekniska processer bakom ölproduktion
 • kunskaper att vetenskapligt beskriva vilka processer som påverkar ölets slutkvalitet, produktegenskaper (exempelvis doft, färg och smak), samt konsumentens kvalitetsupplevelse
 • förmåga att självständigt redogöra för kemiska, biologiska, geografiska komponenter bakom ölets slutliga egenskaper
 • förmåga att i populärvetenskaplig och integrerad form (naturvetenskap, teknik och samhällsvetenskap) skriftligt redogöra för under kursen inhämtade kunskaper
 • färdighet i att brygga öl och i rapportform redogöra för slutresultatet genom analys av konsistens, smak, doft, färg och alkoholhalt
 • förmåga att kritiskt värdera trovärdigheten i debattinlägg och andra offentliga artiklar och böcker om öl
 • förmåga att kritiskt och med ett mångvetenskapligt förhållningssätt reflektera över beslut kring produktion, beredning samt organisering av produktion och distribution av öl.

Examination

Kursen examineras genom laborationer, seminarier samt inlämningsuppgifter.

För VG på hel kurs krävs att VG har erhållits på minst 50 % av kursens teoretiska avsnitt.
För de laborativa delarna kan endast betyget G erhållas.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2013

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.