Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grund Grundläggande behörighet

Urval: betyg 1/3, högskoleprovet 1/3, mellan 1 och 165 högskolepoäng 1/3

 • Stängd...

  VT18100%Dag

  Vecka 03-22

  Anmälningskod: SH-43107

 • Stängd...

  HT18100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-43081

 • 2018-09-17

  VT19100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-43101

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Samhällsvetenskaper - ME509 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för samhällsvetenskaper.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Psykologi A

Kurs 30 högskolepoäng

Psykologi A tar avstamp i antagandet att människans utveckling är beroende av samspel med andra människor. Kursen omfattar fyra delkurser: Introduktion i psykologi, Socialpsykologi, Livslopps- och personlighetspsykologi och Kognition. Innehållet i delkurserna spänner från kunskaper om hjärnan och medvetandet, hur människan utvecklas i olika livsfaser och hur grupper fungerar till vilken betydelse våra tankeprocesser har för vetandet. Även betydelsen av genus, etnicitet och klass för människans livssituation och utveckling uppmärksammas. Olika undersökningsmetoder tas upp i de sammanhang där de används och vävs in på ett naturligt sätt i undervisningen.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2018

Undervisningens uppläggning

Kursen består av föreläsningar och seminarier.

Vid seminarierna är vetenskapsteoretiska och metodologiska frågeställningar i fokus.
Seminarierna knyter även an till studenternas mer självständiga arbete med att tillämpa ämneskunskaper och genomföra mindre studier. Undervisningen består huvudsakligen av förberedelser och genomförande av datainsamling samt utförande och tolkning av statistiska analyser.

Om delkursen socialpsykologi samläses med internationella studenter sker undervisningen på delkursen på engelska.

Handledning sker vid seminarierna (gruppvis) eller som schemalagd grupphandledning.

Vid föreläsningar och seminarier övas även vetenskaplig argumentation, skriftlig och muntlig framställning.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

 • översiktligt redogöra för psykologins historia samt för centrala begrepp och teorier inom psykologins huvudinriktningar
 • uppvisa grundläggande insikter i vetenskapligt tänkande
 • jämföra psykologiämnets centrala inriktningar och redogöra för dess vetenskapliga grund
 • redogöra för grundläggande kunskaper i undersökningsmetodik och vetenskapsteori
Färdighet och förmåga
 • redogöra för hur människans varande och handlande uppstår och formas i samspel med omvärlden
 • tillämpa ett kritiskt analytiskt förhållningssätt till påståenden om hur och varför människor tänker, känner och handlar som de gör
 • redogöra och tillämpa grundläggande begrepp inom undersökningsmetodik och statistik
 • sammanfatta hur psykologiämnets olika central inriktningar skildrar människan och hennes livsvillkor
 • tolka och beskriva grundläggande psykologiska fenomen
 • samla in, sammanfatta och redovisa ett avgränsat empiriskt material
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • uppvisa förtrogenhet med den akademiska miljön och dess bas i ett kritiskt analytiskt förhållningssätt
 • reflektera kring psykologivetenskapens tillämpning av klass-, genus och etnicitetsperspektiv

Examination

1001, Introduktion i psykologi I, 6 högskolepoäng (U/G/VG)

 • Skriftlig salstentamen
1002, Introduktion i psykologi II, 1,5 högskolepoäng (U/G)
 • Skriftliga inlämningsuppgifter
 • Seminariedeltagande
1003, Kognition I, 6 högskolepoäng (U/G/VG)
 • Skriftlig salstentamen
1004, Kognition II, 1,5 högskolepoäng (U/G)
 • Planering, genomförande och skriftligt och muntligt rapportering av ett empiriskt material (görs i grupp) samt opponering på annan grupps rapport
 • Seminariedeltagande samt aktiv medverkan i rollen som undersökningsdeltagare
1005, Livslopps- och personlighetspsykologi I, 6 högskolepoäng (U/G/VG)
 • Skriftlig salstentamen
1006, Livslopps- och personlighetspsykologi II, 1,5 högskolepoäng (U/G)
 • Individuell skriftlig inlämningsuppgift
 • Muntlig presentation av en analys på ett empiriskt material (görs i grupp)
1007, Socialpsykologi I, 6 högskolepoäng (U/G/VG)
 • Skriftlig salstentamen
Om kursen socialpsykologi samläses med internationella studenter sker examination av examinationsmomentet 1007 Socialpsykologi I på svenska.

1008, Socialpsykologi II, 1,5 högskolepoäng (U/G)
 • Planering, genomförande och skriftlig rapportering av en empirisk datainsamling
 • Seminariedeltagande
Om kursen socialpsykologi samläses med internationella studenter sker examination av examinationsmomentet 1008, socialpsykologi II på engelska.

För betyget VG på hela kursen krävs betyget VG på minst 50 % av de högskolepoäng där man kan få motsvarande betyg (U/G/VG).

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2018

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.