Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Psykologi A, 30 högskolepoäng eller motsvarande

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

 • Stängd...

  HT18100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-43151

 • Anmälan

  VT19100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-43173

 • 2019-03-15

  HT19100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-43022

 • 2019-09-15

  VT20100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-43021

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Samhällsvetenskaper - ME509 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för samhällsvetenskaper.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Psykologi B

Kurs 30 högskolepoäng

Psykologi B ger en fördjupning om faktorer och processer som leder till god utveckling och samspel i människors liv. Delkurserna är Interkulturell psykologi, Estetisk psykologi, Arbets- och organisationspsykologi och fördjupningskurs i psykologi. Interkulturell psykologi handlar om vilken betydelse kulturfaktorer har för människans varande och beteende samt för kommunikationen mellan grupper. Arbets- och organisationspsykologi tar upp det moderna arbetslivets villkor med hänsyn tagen till människans behov och förutsättningar. Estetisk psykologi behandlar kreativitet och psykologiska faktorer som leder till god utveckling och god prestation. Fördjupningskurs i psykologi omfattar ett mindre uppsatsarbete i form av en litteraturgenomgång. Val av ämne knyter an till faktorer och processer som bidrar till människors lärande, utveckling och välbefinnande. Kunskaper och färdigheter i undersökningsmetodik knyter an till det specifika innehållet på varje delkurs och förbereder studenten på en fortsättning med uppsatsarbetet på Psykologi C.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: HT 2015

Undervisningens uppläggning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och handledning. Handledning har huvudsakligen formen av grupphandling vid seminarier eller gruppvis.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse
• redogöra för centrala begrepp och teorier inom interkulturell, arbets- organisations-, estetisk och existentiell psykologi
• redogöra för forskningsmetodik, statistisk analys och vetenskapsteori med relevans för psykologiämnet
• översiktligt sammanfatta centrala delar av psykologiämnets vetenskapliga grund och relevanta forskningsfrågor samt fördjupa sig i någon del av ämnesområdet

Färdighet och förmåga
• redogöra för och tillämpa grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp
• urskilja och formulera psykologiska frågeställningar
• jämföra och utföra tillämpningar av forskningsmetodik och statistik analys
• planera, samla in, analysera och presentera empiriskt material
• bidra till seminariediskussioner och genomföra presentationer av vetenskapliga texter och egna arbeten
• använda sig av vetenskaplig formalia vid författandet av skriftliga presentationer

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• inta ett kritiskt och analytiskt förhållningssätt till vetenskapliga texter
• reflektera kring hur psykologisk empiri, teorier och metoder bidrar till förståelsen av människan livssituation och interaktioner mellan henne och omvärlden

Examination

1001, Arbets- och organisationspsykologi I, 6 högskolepoäng (U/G/VG)

 • Skriftlig salstentamen
1002, Arbets- och organisationspsykologi II, 1,5 högskolepoäng (U/G)
 • Skriftlig inlämningsuppgift
 • Muntlig presentation av den egna inlämningsuppgifter samt opponering på annans inlämningsuppgift (görs i grupp)
 • Seminariedeltagande samt aktivt medverkan som undersökningsdeltagare
1003, Estetisk psykologi I, 6 högskolepoäng (U/G/VG)
 • Skriftlig salstentamen
1004, Estetisk psykologi II, 1,5 högskolepoäng (U/G)
 • Individuell skriftlig inlämningsuppgift
 • Muntliga presentationer med visuellt stöd (görs i grupp)
 • Seminariedeltagande samt aktivt medverkan som undersökningsdeltagare
1005, Fördjupningsstudie i psykologi, 7,5 högskolepoäng (U/G/VG)
 • Skriftlig fördjupningsstudie (uppsats)
 • Muntligt försvara den egna uppsatsen samt opponera på annan students uppsats
 • Seminariedeltagande
1006, Interkulturell psykologi I, 6 högskolepoäng (U/G/VG)
 • Skriftlig salstentamen
1007, Interkulturell psykologi II, 1,5 högskolepoäng (U/G)
 • Insamling, skriftlig sammanställning samt muntlig presentation av ett empir iskt material (görs i grupp)
 • Seminariedeltagande samt aktivt medverkan som undersökningsdeltagare
För betyget Väl godkänt krävs motsvarande betyg på minst 13,5 högskolepoäng varav det ena betyget ska avse uppsatsen (Fördjupningsstudie i psykologi) om 7,5 högskolepoäng.

Enstaka missade seminarier kan, efter samråd med delkursansvarig, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. HT 2015

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.