Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grund Grundläggande behörighet

Urval: betyg 1/3, högskoleprovet 1/3, mellan 1 och 165 högskolepoäng 1/3

 • Stängd...

  HT18100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-41009

 • 2019-03-15

  HT19100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-41048

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Historia och samtidsstudier - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för historia och samtidsstudier.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Arkivvetenskap A

Kurs 30 högskolepoäng

Vill du ta nutiden till framtiden kan arkivvetenskap vara något för dig. Du bedömer vad som är värdefullt att bevara till kommande generationer, systematiserar och sparar det på ett sökbart sätt. Du bidrar till vårt framtida kulturarv.

Arkiv har en viktig roll att fylla, oavsett om det är Dödahavsrullar som bevaras i en grotta eller sjukhusjournaler som lagras digitalt. Som arkivarie kan du spela en nyckelroll i organisationens dagliga arbete genom att ansvara för hur dess information hanteras.

Du som läser Arkivvetenskap A på Södertörns högskola får sätta dig in i ämnets grunder och lära dig att på egen hand ordna, bevara och beskriva arkiv – både sådana i pappersform och digitala. På delkursen informationsarkitektur lär du dig att organisera och strukturera digital information som nås via webbaserad teknik, databassystem och sökmotorer. Du får också en god blick när det gäller vad som ska finnas i ett arkiv: vad kan gallras bort och vad behöver bevaras för framtiden? Dessutom får du sätta dig in lagstiftning, bland annat om offentlighet och sekretess, som en arkivarie måste vara väl insatt i.

Är du nyfiken, tycker om att strukturera och att arbeta med digitala system? Då är du kanske nästa generations arkivarie. Både du som förvaltar historiska texter och du som sparar nutida offentliga handlingar kan vara säker på en sak. Framtiden kommer att tacka dig.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: HT 2015

Undervisningens uppläggning

Undervisning sker via föreläsningar, seminarier och studiebesök. Praktiskt inriktade moment utgör en viktig del av kursen och har formen av laborationsövningar och projektarbeten, enskilt eller i grupp. En del laborationsmoment kommer att vara i datasalar, en del kan förläggas utanför högskolans campusområde. Tillgång till dator med internetuppkoppling är en förutsättning för kursen. Information, övningar och dialog på kurswebben är en viktig del av undervisningen.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

 • redogöra för principerna för ny och äldre arkivredovisning, inklusive processorienterad arkivredovisning.
 • beskriva arkivväsendets teoretiska grund och historiska utveckling.
 • förklara rättsregler och bakomliggande rättsprinciper som reglerar arkivväsendet.
 • redogöra för de informations- och datavetenskapliga grunderna för organisation av information.
Färdighet och förmåga
 • ordna ett arkiv och upprätta en arkivbeskrivning enligt det processorienterade arkivredovisningssystemet samt även att fullfölja arkivredovisning enligt äldre principer.
 • genomföra en bevarande-­ och gallringsutredning.
 • avväga olika behov av tillgänglighet och bevarande av information i en organisation.
 • lagra, representera och organisera informationsbärande objekt i digitala miljöer på ett för situationen passande sätt.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • reflektera och exemplifiera arkivariens och arkivens roll för offentligheten och det demokratiska samhällsskicket, för rättssäkerhet och för kulturarvets bevarande.
 • identifiera arkivariens särskilda ansvar för ett långsiktighet i en organisation och inför omvärlden, i förhållande till det förflutna och till framtiden.
 • uppvisa ett kritiskt och metodiskt förhållningssätt till hantering av informationsbehov och systematiska ansatser för organisation av information.

Examination

Introduktion till arkivvetenskapen, 7,5 högskolepoäng:
Skriftlig hemtentamen och seminariedeltagande

Arkivredovisning och dokumenthantering, 7,5 högskolepoäng:
Skriftlig hemtentamen, laborationsuppgifter, projektarbete och seminariedeltagande


Informationsarkitektur, 7,5 högskolepoäng:
Skriftlig hemtentamen, laborationsuppgifter, projektarbete och seminariedeltagande.

Arkiven och informationsvärderingen, 7,5 högskolepoäng:
Skriftlig hemtentamen, laborationsuppgifter och seminariedeltagande.

Enstaka missat obligatoriskt seminarium kan, i samråd med delkursansvarig, kompenseras med skriftlig inlämningsuppgift. Eventuella kompletteringar skall vara inlämnade senast tre (3) veckor efter att student meddelats om kompletteringsuppgift.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. HT 2015

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.