Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Arkivvetenskap A, 30 högskolepoäng, eller motsvarande

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

 • Anmälan

  VT19100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-41010

 • 2019-09-15

  VT20100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-41053

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Historia och samtidsstudier - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för historia och samtidsstudier.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Arkivvetenskap B

Kurs 30 högskolepoäng

Arkivvetenskap B fördjupar dina yrkesfärdigheter som arkivarie och vidareutvecklar ditt kunnande i arkivvetenskapens teoretiska grunder, ur både ett historiskt och ett informationsteknologiskt perspektiv. Du kommer att lära dig mer om arkivjuridik, om digitala informationssystem, vård och tillgängliggörande av arkiv samt skriva en B-uppsats.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: HT 2015

Undervisningens uppläggning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och studiebesök. Praktiskt inriktade moment utgör en viktig del av kursen och har formen av laborationsövningar och projektarbeten, enskilt eller i grupp. En del laborationsmoment kommer att vara i datasalar, en del kan förläggas utanför högskolans campusområde. Tillgång till dator med internetuppkoppling är en förutsättning för kursen. Information, övningar och dialog på kurswebben är en viktig del av undervisningen.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

 • redogöra för styrande lagar, förordningar och konventioner inom arkivarieverksamheten
 • sammanfatta aktuell arkivvetenskaplig diskussion, däribland de informationsvetenskapliga principerna för lagring och beskrivning av samlingar
 • förklara nationella och internationella standarder för arkiv- och informationssystem
 • redogöra för olika lagringsmediers kemiska och fysiska egenskaper, samt olika elektroniska formats egenskaper med avseende på långsiktigt fysiskt och logiskt bevarande
Färdighet och förmåga
 • ta välmotiverade beslut om handlingars utlämnande
 • tillgängliggöra handlingar genom att systematiskt upprätta metadata och andra instrument för identifiering och återsökning
 • precisera kvalitetskrav som säkerställer en god arkivvård, långsiktigt bevarande och goda möjligheter för tillgängliggörande
 • självständigt genomföra en kortare vetenskapliga undersökningar
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • reflektera kring balansen mellan å ena sidan integritet och informationssäkerhet och å andra sidan kraven på offentlighet
 • förutse bevarandevärden ur ett långsiktigt perspektiv, historiskt och in i framtiden

Examination

Juridik, organisationer och samhälle, 7,5 högskolepoäng:
Skriftlig salstentamen och seminariedeltagande

Arkiv­ och informationssystem, 7,5 högskolepoäng:
Skriftlig hemtentamen, laborationsuppgifter och seminariedeltagande.

Hantera arkiv i praktiken, 7,5 högskolepoäng:
Skriftlig hemtentamen, redovisning av det praktiska momentet, laborationsuppgifter och seminariedeltagande.

B­-uppsats och vetenskaplig metod, 7,5 högskolepoäng:
Uppsatsskrivande, opposition på annan uppsats samt deltagande på seminarier och ventileringar.

Enstaka missat obligatoriskt seminarium kan, i samråd med delkursansvarig, kompenseras med skriftlig inlämningsuppgift. Eventuella kompletteringar skall vara inlämnade senast tre (3) veckor efter att student meddelats om kompletteringsuppgift.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. HT 2015

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.