Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng inom huvudområdet Socialt arbete samt gymnasiekurs Svenska 3/Svenska B eller motsvarande.

Urval: mellan 30 och 285 högskolepoäng

 • Stängd...

  VT18100%Dag

  Vecka 03-22

  Anmälningskod: SH-43172

 • 2018-09-17

  VT19100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-43235

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Samhällsvetenskaper - ME509 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för samhällsvetenskaper.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Socialt arbete, magisteruppsats

Kurs 30 högskolepoäng

Kursen vänder sig främst till studenter som har läst termin sju på programmet ”Socialt arbete med storstadsprofil”. Kursen tar upp frågor som rör analys och tolkning av material, utvärdering och evidens samt interaktionen mellan människor, organisationer och myndigheter i det urbana sociala arbetet. Kursens andra halva innehåller uppsatsarbete.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2016

Undervisningens uppläggning

1001: Analys- och forskningsmetoder i socialt arbete:
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och deltagarpresentationer. Betydande uppmärksamhet ägnas åt deltagarnas arbete med avhandlings- och tidskriftsgranskningar och forskningsskisser.

1002: Teoretiska grundvalar för urbant socialt arbete:
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, och deltagarpresentationer.

1003: Självständigt examensarbete (Magisteruppsats):
Undervisning sker genom handledning och seminarier.

Uppsatsarbetet genomförs av författaren under handledares rådgivning. Forskningsarbetets inriktning och utformning bestäms av den studerande i samråd med handledare. Handledning kan ske såväl enskilt som i grupp.

Handledningstiden är begränsad till den termin studenten först registrerades på kursen. Undantag kan göras om särskilda skäl föreligger.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

 • överblicka och kritiskt tolka det vetenskapliga forskningsfältet socialt arbete samt redogöra för fördjupade kunskaper och insikter inom utvalda delar av fältet
 • ingående redogöra för vetenskapsteoretisk kunskap samt urskilja olika vetenskapliga paradigm och deras relevans för teoribildning i socialt arbete
 • självständigt sammanfatta och tillämpa fördjupade metodkunskaper inom det sociala arbetets forskningsfält
 • ingående redogöra och reflektera kring olika aspekter av vetenskaplig kommunikation samt självständigt bevaka kunskapsutvecklingen inom socialt arbete
Färdighet och förmåga

 • problematisera och analysera komplexa fenomen inom det sociala arbetets fält
 • självständigt identifiera, avgränsa och formulera ett forskningsproblem inom socialt arbete samt planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade vetenskapliga uppgifter
 • tillämpa avancerad samhällsvetenskaplig teori, metod och forskningsetiska principer på forskning i socialt arbete
 • integrera kunskap från olika vetenskapliga discipliner och tillämpa dessa i analyser av socialvetenskaplig forskning
 • muntligt och skriftligt och i dialog med olika grupper, redogöra för vetenskapliga slutsatser och de argument som ligger till grund för dessa
Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • söka och kritiskt värdera forskningsresultat och följa den nationella och internationella kunskapsutvecklingen i socialt arbete
 • självständigt bedöma och värdera vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter i socialt arbete
 • reflektera kring vetenskapens möjligheter och begränsningar samt identifiera sitt eget behov av ytterligare kunskap kring det sociala arbetet

Examination

1001: Analys- och forskningsmetoder:

 • Muntliga redovisningar och skriftliga inlämningsuppgifter, såväl individuellt som i grupp.
 • Seminariedeltagande
1002: Teoretiska grundvalar för urbant socialt arbete:
 • Individuell skriftlig inlämningsuppgift
 • Seminariedeltagande
1003: Självständigt examensarbete (Magisteruppsats):
 • Framläggande av ett självständigt arbete. Arbetet kan antingen presenteras som en sammanhängande text i form av en uppsats eller som en vetenskaplig artikel. Examensarbetet genomförs individuellt eller i par. Bedömning av presentation görs alltid på individuell prestation.
 • Opposition på en annan students självständiga arbete
 • En populärvetenskaplig sammanfattning av det egna arbetet
 • Engelskt abstract av det egna arbetet
 • Seminariedeltagande
Enstaka missade seminarier eller andra obligatoriska moment kan, efter samråd med examinator, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter. Detta gäller dock inte de högre seminarier där studenten måste delta.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2016

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.