Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Arkivvetenskap A och Arkivvetenskap B om 30 högskolepoäng vardera

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

 • Stängd...

  HT18100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-41011

 • Anmälan

  VT19100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-41034

 • 2019-03-15

  HT19100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-41054

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Historia och samtidsstudier - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för historia och samtidsstudier.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Arkivvetenskap C

Kurs 30 högskolepoäng

Kursen är en vetenskaplig fördjupning i arkivvetenskap med tyngdpunkt på att genomföra ett eget större vetenskapligt arbete i form av en C-uppsats. Kursen tar även upp allmänna arkivvetenskapliga frågor och aktuella frågor inom arkivsektorn och i yrkeslivet för arkivarier. I en delkurs kan du antingen fördjupa dig i ämnet med en läskurs eller göra en fem veckors praktik – om du ordnat praktikplats.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: HT 2015

Undervisningens uppläggning

Teori och metod, 7,5 högskolepoäng:
Undervisningen sker i form av en seminarieserie med obligatorisk närvaro.

Valbar kurs: Tematisk fördjupning, 7,5 högskolepoäng
Undervisningen består av självstudier med inledande och avslutande träffar med delkursansvarig lärare. Litteratur väljs i samråd men delkursansvarig lärare.

Valbar kurs: Praktik, 7,5 högskolepoäng
Delkursen omfattar fem veckors praktik vid någon arkivinstitution eller arkivenhet inom en organisation. Dessutom hålls seminarier vid högskolan där ett antal närvarotillfällen är obligatoriska. Fri tid till att besöka seminariet under praktikperioden regleras i kontraktet med praktikplatsen.

Uppsats, 15 högskolepoäng
Delkursen består i huvudsak av självständigt genomförd forskningsuppgift med stöd från en utsedd handledare. Undervisning sker i seminarieform under perioden för uppsatsskrivandet. Uppsatsen ventileras på uppsatsseminarier med obligatorisk närvaro.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:
Kunskap och förståelse

 • värdera och redogöra för utvalt sakområde och tillhörande forskningsläge
 • självständigt redogöra för olika kunskapsteoretiska och metodologiska skolor
 • redogöra för och jämföra ett urval av relevanta teori- och metodansatser
 • övergripande redogöra för och reflektera kring arkivarieyrkets skiftande arbetsuppgifter (gäller endast den valbara delkursen Praktik)
Färdighet och förmåga
 • självständigt identifiera, formulera och undersöka ett arkivvetenskapligt problem samt genomföra uppgifter inom givna tidsramar
 • självständigt söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information för en problemställning
 • muntligt och skriftligt redogöra för och försvara ett utvalt källmaterial, vald metod och teori samt egna slutsatser
 • granska och presentera konstruktiv och vetenskapligt motiverad kritik av forskning
 • integrera kunskapsteoretiska ställningstaganden med en undersökningsprocess
 • tillämpa relevanta arkivvetenskapliga teman på den verksamhet som bedrivs inom arkivarieyrket (gäller endast den valbara delkursen Praktik)
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • identifiera den egna kunskapsteoretiska positionen i en genomförd undersökning.
 • tillämpa grundläggande forskningsetiska regelverk och bedömningar.
 • självständigt, som yrkesverksam arkivarie, träffa avgöranden utifrån lagstiftning eller allmänna arkivetiska ståndpunkter (gäller endast den valbara delkursen Praktik)

Examination

1001, Teori och metod, 7,5 högskolepoäng

 • Seminariedeltagande
 • Skriftliga inlämningsuppgifter till seminarier
1002, Valbar kurs: Tematisk fördjupning, 7,5 högskolepoäng
 • Skriftligt PM samt muntlig examinationsuppgift
1003, Valbar kurs: Praktik, 7,5 högskolepoäng
 • Intygande från praktikplatsens ansvarige att studenten fullgjort närvaro och arbetsuppgifter på ett nöjaktigt sätt
 • Muntlig presentation av praktikplatsen
 • Skriftlig uppgift efter praktikperiodens slut
 • Seminariedeltagande
1004, Uppsats, 15 högskolepoäng
 • Skriftligt självständigt arbete (uppsats)
 • Uppsatsventilering vid ett obligatoriskt seminarium där också uppsatsförfattarens försvar vägs in vid bedömningen.
 • Genomförd opposition på annan students uppsats.
 • Aktivt deltagande på övriga ventileringar
Enstaka missat obligatoriskt seminarium kan, i samråd med delkursansvarig, kompenseras med skriftlig inlämningsuppgift. Eventuella kompletteringar skall vara inlämnade senast tre (3) veckor efter att student meddelats om kompletteringsuppgift. Dock kan inte uppsatsventileringen kompenseras med skriftliga uppgifter utan kräver studentens deltagande.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. HT 2015

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.