Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Filosofi A, 30 högskolepoäng eller A-kurs i antingen teoretisk eller praktisk filosofi från annat lärosäte, eller motsvarande.

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

 • Stängd...

  HT18100%Di

  Vecka 36-03

  Inga sammankomster.

  Anmälningskod: SH-42019

 • Anmälan

  VT19100%Di

  Vecka 04-23

  Inga sammankomster.

  Anmälningskod: SH-42020

 • 2019-03-15

  HT19100%Di

  Vecka 36-03

  Inga sammankomster.

  Anmälningskod: SH-42045

 • 2019-09-15

  VT20100%Di

  Vecka 04-23

  Inga sammankomster.

  Anmälningskod: SH-42046

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för kultur och lärande.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Filosofi B

Kurs 30 högskolepoäng

B-kursen ger en fortsatt inledning till det filosofiska tänkandets metoder och centrala intresseområden. Kursen består av tre delkurser under rubrikerna Etik 2, Logik 2 samt Metafysik 2. Därtill kommer ett uppsatsmoment med ett varierande tema där du författar en handledd uppsats om 7,5 högskolepoäng. All undervisning, inklusive diskussioner och inlämningsuppgifter, är nätbaserad.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: HT 2017

Undervisningens uppläggning

Nätbaserad undervisning, vilket innebär skriftliga diskussioner som ordnas på högskolans plattform för distansundervisning, med stöd i föreläsningsmaterial som görs tillgängligt på plattformen. Dessutom ingår handledning under uppsatskursen.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse

 • ge en fördjupad redogörelse för olika teorier inom etik, politisk filosofi, estetik, filosofisk logik, kunskapsteori och metafysik
 • ge en grundläggande redogörelse för huvuddragen i filosofins historia
Färdighet och förmåga
 • tillämpa grundläggande formalia vid skrivande av vetenskapliga texter inom humanistisk forskning
 • identifiera, definiera och själv formulera ett filosofiskt problem
 • reflektera över tidsavstånd, språkavstånd och kulturella skillnader
 • tillämpa textanalys och texttolkning av filosofiska texter
 • skriftligen presentera filosofiska texter och egna argument
 • i en uppsats redogöra för en filosofisk problematik på ett adekvat sätt med utgångspunkt i en originaltext
 • i en uppsats återge en vetenskaplig debatt med flera ståndpunkter
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kritiskt argumentera utifrån ett filosofiskt förhållningssätt
 • jämföra och värdera olika filosofiska teorier
 • reflektera över existentiella grundfrågor på ett fritt och systematiskt sätt.

Examination

Etik/Politik 2, Logik 2 och Metafysik 2 examineras dels genom skriftlig hemtentamen, dels genom aktivt deltagande i skriftliga diskussioner. Uppsatsmomentet examineras dels genom författandet av egen uppsats, dels genom skriftlig opponering på en annan uppsats.

För betyget Väl Godkänt krävs motsvarande betyg på minst två av delkurserna varav en skall vara uppsats.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. HT 2017

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.