Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grund Grundläggande behörighet

Urval: betyg 1/3, högskoleprovet 1/3, mellan 1 och 165 högskolepoäng 1/3

 • Stängd...

  HT1825%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-42049

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för kultur och lärande.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Grekiska för filosofer

Kurs 7,5 högskolepoäng

Kursen syftar till att ge en förmåga att analysera och översätta lättare till normalsvåra filosofiska texter på antik grekiska och att ge grundläggande kunskaper om grekiskans formlära samt en grundläggande förståelse av de viktigaste delarna av det antika grekiska språkets syntax. Textläsning och grammatikstudium löper parallellt under hela kursen.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: HT 2017

Undervisningens uppläggning

Föreläsningar och seminarier.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse

 • redogöra för grundläggande grekisk formlära
 • redogöra för grundläggande grekisk syntax
Färdighet och förmåga
 • behärska centrala filosofiska grekiska termer
 • analysera och förstå enklare klassiska filosofiska texter
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • resonera kring den klassiska grekiskans betydelse för filosofin som dess första språk

Examination

Examination sker genom skriftlig salstentamen, samt genom aktivt deltagande i seminarierna, vilka har obligatorisk närvaro.

Frånvaro från seminarierna om maximalt 20 % kan kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. HT 2017

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.