Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grund Grundläggande behörighet

Urval: betyg 1/3, högskoleprovet 1/3, mellan 1 och 165 högskolepoäng 1/3

 • Inställd

  VT18100%Dag

  Vecka 13-22

  Anmälningskod: SH-41123

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Historia och samtidsstudier - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för historia och samtidsstudier.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Estetikens idéhistoria

Kurs 15 högskolepoäng

Detta är en kurs som fokuserar på de diskussioner om konst, litteratur, musik och andra estetiska områden som förts i den västerländska historien. Då det är fråga om en idéhistorisk kurs placeras diskussionerna in i sina vidare sociala, politiska och intellektuella sammanhang. Därigenom får du inte bara grundläggande kunskaper om huvudlinjerna i estetikens utveckling från den grekiska antiken till och med 1900-talet utan du får också möjlighet att reflektera över samspelet mellan estetiska traditioner och samhällsutvecklingen. Varje lektionstillfälle består av dels en perspektivgivande föreläsning, dels ett fördjupande seminarium där klassiska estetiska källtexter diskuteras.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2013

Undervisningens uppläggning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och obligatoriska seminarier där de aktuella texterna diskuteras. Utöver den lärarledda undervisningen kan enskilda arbeten och grupparbeten förekomma.

Lärandemål

Efter genomgången kurs har studenten


 • kunskap om huvudlinjerna i den västerländska estetiska idéhistorien från den grekiska antiken till och med 1960-talet
 • förmåga att identifiera grundläggande likheter, skillnader och relationer av påverkan mellan estetiska idéer hos olika tänkare
 • förmåga att diskutera samspelet mellan olika estetiska traditioner och samhällsutvecklingen
 • förmåga att identifiera och diskutera estetiska tolkningsproblem i ett historiskt perspektiv
 • ett kritiskt förhållningssätt till och en förmåga att diskutera estetiskhistoriska källtexter
 • förmåga att identifiera olika tolkningsmöjligheter vid läsningen av sådana texter
 • ett öppet och nyfiket förhållningssätt till diskussioner rörande de aktuella frågeställningarna
 • förmåga att integrera nya estetiska idéer i ett övergripande estetiskhistoriskt sammanhang.

Examination

Examinationen sker dels fortlöpande i form av aktivt deltagande på kursens seminarier, dels i form av en skriftlig tentamen.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2013

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.