Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grund Grundläggande behörighet

Urval: betyg 1/3, högskoleprovet 1/3, mellan 1 och 165 högskolepoäng 1/3

 • Stängd...

  VT1850%Di

  Vecka 03-22

  Inga sammankomster.

  Anmälningskod: SH-42179

 • Anmälan

  HT1850%Di

  Vecka 36-03

  Inga sammankomster.

  Anmälningskod: SH-42025

 • 2018-09-17

  VT1950%Di

  Vecka 04-23

  Inga sammankomster.

  Anmälningskod: SH-42026

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för kultur och lärande.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Samtida filosofi

Kurs 15 högskolepoäng

Denna webbkurs behandlar centrala frågeställningar inom den samtida filosofin från 1950-talet och framåt. Särskilt betonas de franska, tyska och angloamerikanska teoribildningar som har sina rötter i den kontinentalfilosofiska traditionen. Exempel på problemfält som tas upp är samtida politisk filosofi, frågor om subjektivitet, tolkning, genus, postkolonial teori, identitet och differens samt djuret. Kursen är tematiskt (snarare än kronologiskt) upplagd och omfattar både teoretisk och praktisk filosofi. Kurslitteraturen är till stor del på engelska och kursen har en något högre abstraktionsnivå än webbkursen Filosofins historia. All undervisning, inklusive diskussioner och inlämningsuppgifter, är nätbaserad. Kursen utgör en fortsättning på kursen Filosofins historia, 15 högskolepoäng, men kan även läsas som en fristående kurs.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: HT 2017

Undervisningens uppläggning

Nätbaserad undervisning, vilken dels har formen av föreläsningar, vilka läggs upp på studiewebben som pdf-dokument, dels seminarier i form av läsloggar i samverkan mellan lärare och studenter.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

 • översiktligt redogöra för det filosofiska tänkandet från mitten av 1900-talet till idag med betoning på den kontinentala traditionen
 • ge en fördjupad redogörelse för det samtida filosofiska tänkandets metoder och centrala intresseområden
 • läsa och förstå aktuella filosofiska texter
 • överblicka den samtida filosofiska debatten däribland förhållandet mellan analytisk och kontinental filosofi
 • identifiera samtida filosofiska problem
 • reflektera utifrån ett filosofiskt kritiskt och argumenterande förhållningssätt.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. HT 2017

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.