Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Europa, staten och den offentliga rätten, 60 högskolepoäng och C-kurs i Komparativ offentlig rätt, 30 högskolepoäng eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Sv B/Sv2 B eller motsvarande

Urval: mellan 30 och 285 högskolepoäng

  • Inställd

    VT18100%Dag

    Vecka 03-22

    Anmälningskod: SH-43104

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Samhällsvetenskaper - ME509 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för samhällsvetenskaper.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Offentlig rätt med inriktning på mänskliga rättigheter, avancerad nivå

Kurs 30 högskolepoäng

Kursen ger fördjupad kunskap och förståelse för de mänskliga fri- och rättigheternas betydelse för svenska förvaltningsmyndigheter och domstolar.
Denna kurs syftar till att ge fördjupad kunskap om förhållandet mellan de europeiska juridiska instrumenten om mänskliga rättigheter, i synnerhet Europakonventionen, och den svenska rättsordningen.
Kursen ämnar särskilt att fördjupa förståelsen för rättighetsregleringens betydelse för den offentliga förvaltningen. Frågor som tas upp berör bland annat äganderätten, icke-diskrimineringen, skyddet för privatlivet, rätten till rättsmedel.
Kursen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2013

Undervisningens uppläggning

Kursen genomförs med hjälp av föreläsningar och obligatoriska seminarier. Vidare innehåller kursen ett flertal skriftliga och muntliga obligatoriska moment, där författande av seminarierapporter och rättsfallsredogörelser skall genomföras. Vissa uppgifter genomförs individuellt, andra i grupp. Gästföreläsningar äger rum under denna kurs.

Lärandemål

Efter genomgången kurs har studenten

Kunskap och förståelse
- fördjupad kunskap om förhållandet mellan de europeiska juridiska instrumenten om mänskliga rättigheter, i synnerhet Europakonventionen, och den svenska rättsordningen
- fördjupad förståelse för rättighetsregleringens betydelse för den offentliga förvaltningen
- fördjupad kunskap om de krav som förbudet mot diskriminering ställer på de offentliga aktörerna
- fördjupad kunskap om de krav som respekten för äganderätten och de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna ställer på de offentliga aktörerna
- fördjupad kunskap om de krav som respekten för rätten till personlig frihet samt rätten till privat- och familjeliv ställer på de offentliga aktörerna


Färdighet och förmåga
- förmåga att, utifrån ett antal juridiska urkunder författa en uppsats i vilken studenten, på ett strukturerat sätt, syntetiserar och analyserar relevant information
- förmåga att i muntlig och skriftlig form klart redogöra för och diskutera sina slutsatser samt formulera nya rättsliga frågeställningar för vidare diskussion
- förmåga att göra kvalificerade rättsutredningar med fokus på de krav som respekten för mänskliga fri- och rättigheter ställer på den svenska förvaltningen

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- förmåga att föra principiella resonemang om förhållandet mellan europarätt och svensk rätt respektive mellan grundlagar och förvaltningsrätt med betoning på hänsynstagandet till de mänskliga rättigheterna
- förmåga att identifiera de nya krav och därmed också de behov av ytterligare kunskap som juridiska europeiska instrumenten om mänskliga rättigheter ställer på den nationella rätten och de nationella rättstillämparna

Examination

Mänskliga rättigheter och den offentliga verksamheten: Individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten.
Icke-diskriminering: Individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten
Äganderätten och de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna: Individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten
Rätten till personlig frihet och rätten till respekt för privat- och familjeliv: Hemtentamen

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2013

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.