Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Litteraturvetenskap A med skapande svenska, 30 högskolepoäng, eller motsvarande

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

 • Anmälan

  VT19100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-42349

 • 2019-09-15

  VT20100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-42119

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för kultur och lärande.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Litteraturvetenskap B med skapande svenska

Kurs 30 högskolepoäng

B-kursen ger en bred orientering i äldre och nyare litteratur, en grundläggande skolning i texttolkning utifrån genusperspektiv och andra litteraturteoretiska synsätt. Du fördjupar dig i såväl litteraturhistoria som teoretiska analysmetoder. Kursen är tematiskt upplagd vilket innebär specialstudier av författarskap, teorier, epoker och litterära motiv.

Vid sidan av de teoretiska och historiska momenten ägnar du dig åt eget skrivande, till exempel recension och essä. Detta blir också en förberedelse för den avslutande uppsatsen.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2018

Undervisningens uppläggning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Samtliga seminarier är obligatoriska.

I de fall någon av delkurserna Författarskapsstudier, Periodstudier eller Tematiska studier samläses med internationella studenter sker undervisningen (seminarier och föreläsningar) på engelska.

Lärandemål

Efter genomgången kan studenten

Kunskap och förståelse

 • beskriva och problematisera litteraturens historia,
 • redogöra för litteraturens specifika karaktär av kulturellt och socialt uttryck i olika epoker,
 • sammanfatta grunderna i den litteraturvetenskapliga tolkningstraditionen,
Färdighet och förmåga
 • tillgodogöra sig vetenskapliga texter inom ämnesområdet och att förhålla sig aktivt och kritiskt till dem,
 • tillämpa teoretiska och metodiska tillvägagångssätt vid litteraturanalys,
 • uttrycka sig skriftligt med ett klart och resonerande språk,
 • identifiera en frågeställning och självständigt besvara den i en mindre uppsats,
 • redovisa sina resultat inom föreskrivna tidsramar,
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • självständigt värdera estetiska texter,
 • jämföra olika estetiskt och sociokulturellt betingade litterära ideal,
 • diskutera vilken relevans begrepp som genus, klass, sexualitet och etnicitet har för litteratur och studier av litteratur.

Examination

Respektive delkurs examineras enligt nedan:

Författarskapsstudier, Periodstudier och Tematiska studier:
Skriftlig hemtentamen samt aktivt deltagande vid seminarierna. I de fall kursen samläses med internationella studenter sker examination av seminarierna på engelska.

Skapande svenska II:
Studenten fullgör självständiga skrivuppgifter och är aktivt deltagande vid seminarierna.

På ovanstående delkurser gäller att frånvaro från högst 25% seminarierna kan, efter samråd med examinator, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

Uppsats:
Skrivande och framläggande och försvar av egen uppsats samt opposition på annan students uppsats.

För betyget VG på hela kursen krävs minst 13,5 högskolepoäng VG.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2018

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.