Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Europa, staten och den offentliga rätten, 60 högskolepoäng och C-kurs i Komparativ offentlig rätt, 30 högskolepoäng eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Sv B/Sv2 B eller motsvarande.

Urval: mellan 30 och 285 högskolepoäng

  • Inställd

    HT17100%Dag

    Vecka 35-02

    Anmälningskod: SH-43103

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Samhällsvetenskaper - ME509 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för samhällsvetenskaper.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Offentlig rätt med europeisk inriktning, avancerad nivå

Kurs 30 högskolepoäng

Sveriges medlemskap i EU innebär att EU-rätten påverkar den svenska rättsordningen – och i synnerhet förvaltningsrätten – i stor utsträckning.
Kursen ger fördjupad kunskap om och förståelse för EU och principerna om god förvaltning. Vidare ger kursen kunskap och förståelse för hur de europeiska reglerna påverkar olika politikområden såsom miljö, konsumentskydd och konkurrens.
Kursen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: HT 2016

Undervisningens uppläggning

Kursen består av föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier och studiebesök. Vidare innehåller kursen ett flertal skriftliga och muntliga obligatoriska moment, där författande av seminarierapporter och rättsfallsredogörelser skall genomföras. Vissa uppgifter genomförs individuellt, andra i grupp.

Lärandemål

Efter genomgången kurs har studenten

Kunskap och förståelse
• fördjupad kunskap om EU:s betydelse för den svenska förvaltningsrätten med fokus på principerna om god förvaltning
• fördjupad kunskap i juridisk metod och argumentation

Färdighet och förmåga
• förmåga att utifrån ett antal juridiska urkunder författa en rapport i vilken studenten på ett strukturerat sätt syntetiserar och analyserar relevant information
• förmåga att i muntlig och skriftlig form klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och formulera nya rättsliga frågeställningar för vidare diskussion
• visa förmåga att göra kvalificerade rättsutredningar med fokus på förhållandet mellan EG-rätten och den svenska förvaltningsrätten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• visa förmåga att föra principiella resonemang om gemenskapsrättens principer om god förvaltning och tillämpningen av sådana principer i svensk rätt
• visa förmåga att identifiera de nya krav och därmed också de behov av ytterligare kunskap som EG-rätten ställer på den nationella rätten.

Examination

För båda delkurserna gäller:

- skriftlig hemtentamen
- aktivt seminariedeltagande
- muntliga presentationer individuellt och i grupp
- skriftliga inlämningsuppgifter individuellt och i grupp
- obligatoriska närvaro vid föreläsningar, gästföreläsningar och studiebesök

Enstaka missade obligatoriska moment kan efter samråd med kursansvarig, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

För att få betyget Väl godkänt (VG) på helkurs krävs motsvarande betyg på minst 15 högskolepoäng.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. HT 2016

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.