Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Turismvetenskap A, 30 högskolepoäng eller motsvarande

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

 • Anmälan

  VT19100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-44178

 • 2019-09-15

  VT20100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-44035

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Naturvetenskap, miljö och teknik - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Turismvetenskap B

Kurs 30 högskolepoäng

B-kursen behandlar inledningsvis fenomenet hållbar turistdestination och turismens effekter på en lokal samhällsnivå. Sedan visas hur olika individer (enskilt och i grupp) fungerar i en resandeprocess till en destination och på vilket sätt kulturmöten upplevs. Vidare behandlas hur kulturhistoria och naturförutsättningar på ett resmål kan undersökas och hur man utifrån denna kunskap kan utveckla en permanent besöksattraktion eller event. Avslutningsvis behandlas kvalitativt inriktat tjänsteföretagande såsom marknadsföring och service management samt omvärldspåverkan, IT och branschstruktur.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2018

Undervisningens uppläggning

Föreläsningar, seminarier, projektarbeten och grupparbeten.

I de fall delkursen Turistföretaget samläses med internationella studenter används endast engelska på föreläsningar, seminarier och grupparbeten under delkursen Turistföretaget. På övriga delkurser på Turismvetenskap B används endast svenska.

Lärandemål

Studenten ska efter genomgången kurs ska studenten

Kunskaper och förståelse

 • kunna förklara hur turismen i samhället kan analyseras och tolkas utifrån ett mångvetenskapligt holistiskt perspektiv, t.ex. entreprenöriellt, upplevelsemässigt, spatialt, socialt och kommunikativt
 • kunna förklara hur turismmarknader fungerar utifrån såväl ett konsument- som producentperspektiv samt förklara hur olika turistföretag internt är organiserade och externt placeras i en branschstruktur i en föränderlig omvärld
 • kunna analysera och beskriva besöksindividers bakgrund, upplevelsebehov och serviceönskemål vid val av destination samt hur kulturmöten uppstår på olika resmål samt hur detta kan aggregeras till hela reseströmmar
 • kunna beskriva typiska event och hur dessa genomförs samt förklara dess betydelse för det lokala samhället
 • kunna identifiera rurala och urbana platser som är potentiellt lämpliga för turism, och förklara hur turism planeras integrerat med allmän samhällsplanering
Färdigheter och förmåga
 • kunna undersöka ett lokalt resmåls kulturhistoria och naturförutsättningar samt utifrån denna kunskap utveckla en permanent eller temporär besöksattraktion med tillhörande driftsupplägg, och redovisa detta i en skriven projektplan
 • ha förmåga att identifiera turistföretag och dess turistprodukter i en storstadsregion och visa på förmåga hur service management kan bedrivas utifrån ett entreprenöriellt småföretagarperspektiv
 • kunna genomföra en turismsegmenterad marknadsundersökning som resulterar i en skriven marknadsplan för ett turistföretags marknadsföring och produktlanseringar
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • ha förmåga att kritiskt granska, ifrågasätta och värdera turismens inverkan på lokalsamhället och hur det motiveras, där såväl permanent som temporär turism studeras utifrån ett hållbart perspektiv
 • ha förmåga att kritiskt granska och ifrågasätta olika aktörers betydelse för och intresse av turism (t.ex. boendes och turisters uppfattning om varandra)

Examination

Delkursen Turismföretaget:

1001, Turistföretaget, inlämningsuppgift, 3 högskolepoäng
-skriftliga rapport av grupparbete
-muntliga presentationer i grupp
-seminariedeltagande

1003, Turistföretaget, skriftlig tentamen, 4,5 högskolepoäng
skriftlig salstentamen

I de fall delkursen Turistföretaget samläses med internationella studenter:
- kan varje student på delkursen Turistföretaget välja att svara på antingen engelska eller svenska på examinationsmomentet skriftlig salstentamen
- används endast engelska vid skriftlig rapport av grupparbete, muntliga presentationer i grupp och seminariedeltagande.


Delkursen hållbar destination och lokal samhällspåverkan:

1004, Hållbar destination och lokal samhällspåverkan, inlämningsuppgift, 3 högskolepoäng
-gruppvis skriftlig inlämningsuppgift
-seminariedeltagande

1005, Hållbar destination och lokal samhällspåverkan, skriftlig tentamen, 4,5 högskolepoäng
-skriftlig hemtentamen


Delkursen Utveckling och management av besöksattraktioner:

1006, Utveckling och management av besöksattraktioner, 7,5 högskolepoäng
-skriftlig projektrapport
-seminariedeltagande


Delkursen individ, turism och kulturmöten:

1002, Individ, turism och kulturmöten, 7,5 högskolepoäng
-skriftlig salstentamen
-gruppvis skriftlig inlämningsuppgift
-seminariedeltagande

Frånvaro från högst ett (1) seminarietillfälle per delkurs kan i samråd med kursansvarig kompenseras med en skriftlig individuell inlämningsuppgift.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2018

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.