Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Arkeologi B, 30 högskolepoäng eller motsvarande

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

 • Stängd...

  HT18100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-41088

 • 2019-03-15

  HT19100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-41181

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Historia och samtidsstudier - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för historia och samtidsstudier.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Arkeologi C

Kurs 30 högskolepoäng

C-kursen ger dig träning i att vetenskapligt analysera och behandla ett arkeologiskt källmaterial, samt att utveckla ett kritiskt och konstruktivt förhållningssätt. Stor vikt läggs vid att studera hur arkeologisk kunskap skapas genom tolkning. Kursen omfattar tre delkurser som behandlar vetenskaplig teoridiskussion, vetenskapligt skrivande och en skriftlig examensuppgift som ventileras i seminarieform. Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: HT 2013

Undervisningens uppläggning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och handledning. Handledning kan ske såväl individuellt som i grupp. Uppsatsarbetet består till stor del av självständigt eget arbete.

Lärandemål

Efter genomgången kurs har studenten

Kunskap och förståelse

 • kunskap om den arkeologiska tolkningsprocessen.
 • kunskap om olika teoretiska perspektiv och deras betydelse för arbetsmetoder och resultat.
Färdighet och förmåga
 • förmåga att självständigt formulera vetenskapliga frågor i anslutning till ett arkeologiskt källmaterial.
 • förmåga att planera och genomföra en egen arkeologisk analys eller kritiskt studie.
 • förmåga att såväl muntligt som skriftligt redogöra för såväl den egna forskningsprocessen som resultatet av den.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • förmåga att kritiskt värdera kunskap baserade på arkeologiska analyser och resultat.

Examination

Arkeologisk teori: Löpande examination vid seminarierna samt skriftlig tentamen

Arkeologi och vetenskapligt skrivande: Löpande examination vid seminarierna samt utförande av skriftlig hemuppgift

Uppsats: Uppsats samt genomförd opposition.

För samtliga delkurser gäller att aktivt deltagande är obligatoriskt, om inte examinator anger annat. Betygskriterier för varje delkurs samt vilka moment som eventuellt inte är obligatoriska meddelas senast i samband med kursstart för aktuell delkurs.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. HT 2013

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.