Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Etnologi A och B om vardera 30 högskolepoäng, eller motsvarande.

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

 • Stängd...

  HT18100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-41005

 • Anmälan

  VT19100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-41006

 • 2019-03-15

  HT19100%Di

  Vecka 36-03

  Inga sammankomster.

  Anmälningskod: SH-41176

 • 2019-03-15

  HT19100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-41070

 • 2019-09-15

  VT20100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-41071

 • 2019-09-15

  VT20100%Di

  Vecka 04-23

  Inga sammankomster.

  Anmälningskod: SH-41177

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Historia och samtidsstudier - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för historia och samtidsstudier.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Etnologi C, inriktning kulturell mångfald i Europa

Kurs 30 högskolepoäng

Etnologi C ger fördjupande kunskaper i teori, analys och vetenskapligt skrivande. Du får insikter i begreppsbildning samt i aktuell kulturteori såsom hermeneutik; interaktionism och fenomenologi; strukturalism och marxism; poststrukturalism och diskursteori; queerteori och postkolonialism. Vidare behandlas vetenskapligt tänkande inom etnologiämnet med fokus på förståelse för teoritillämpning. Kursen avslutas med ett empiriskt/teoretiskt uppsatsarbete.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2013

Undervisningens uppläggning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Alla seminarier och grupparbeten är obligatoriska.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse

 • redogöra för teoretiska riktningar centrala för etnologiämnet
 • diskutera aktuell kulturteori särskilt rörande social och kulturell mångfald
 • redogöra för olika vetenskapliga perspektivs innebörd och argument
Färdighet och förmåga
 • välja relevanta metoder, teorier och perspektiv utifrån en problemställning
 • aktivt och självständigt bidra i seminariediskussioner och genomföra presentationer av artiklar och av egna arbeten
 • självständigt insamla, bearbeta, analysera och i uppsatsform presentera etnologiskt material inom det problemområde som valts
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • självständigt och kritiskt granska teori och teoritillämpning
 • självständigt och kritiskt granska metod och metodtillämpning
 • inta ett reflekterande förhållningssätt till de grundläggande frågor som sammanhör med social och kulturell mångfald.

Examination

Aktuell kulturteori: Individuellt skriftligt arbete och seminarieövningar. Etnologiskt tänkande och skrivande: Individuellt/gruppvis skriftligt arbete och seminarieövningar. Uppsats: Uppsatsskrivande, uppsatsseminarier och opposition.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2013

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.