Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grund Grundläggande behörighet

Urval: betyg 1/3, högskoleprovet 1/3, mellan 1 och 165 högskolepoäng 1/3

 • Stängd...

  HT18100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-44177

 • 2019-03-15

  HT19100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-44034

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Naturvetenskap, miljö och teknik - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Turismvetenskap A

Kurs 30 högskolepoäng

A-kursens första del fokuserar på kärnbegrepp och olika betraktelsesätt av turism. Bakomliggande mönster till hur turism uppstår och fungerar i samhället samt rese- och turismnäringens struktur och omfång analyseras. Olika akademiska metoder för undersökningar, rapportskrivning och kunskapskvalitet tas upp. På kursen behandlas också kommunikationsplanering och medieteknik i turistnäringen och retoriska färdigheter i interaktionen med turisterna. Avslutningsvis studeras turism ur ett historiskt perspektiv för att dra lärdom till framtida turismsatsningar.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2013

Undervisningens uppläggning

Föreläsningar, seminarier, projektarbeten och grupparbeten.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskaper och förståelse

 • redogöra för turismfenomenets innebörd, kärnbegrepp, resurser och förutsättningar, där såväl affärsresande, privatresande som lokalbefolkningens rekreation ingår
 • beskriva turismsystemet och dess ingående komponenter och relationer lokalt, regionalt, nationellt och internationellt
 • redogöra för turismefterfrågans (marknader) och turismutbudets (branscher) innehåll och aktörer på en övergripande samhällsnivå och för kategoriserade turister och turistföretag på individnivå
 • identifiera och redogöra för de centrala aktörerna och dess roller i turismsystemet samt hur de kommunicerar med varandra utifrån olika typer av kommunikationsplanering
 • redogöra för turismen och resandets framväxt för att förstå dagens turism och möjlig framtida turism
Färdigheter och förmåga
 • utföra kommunikationsplanering med stöd av medieteknik för centrala turismaktörer samt presentera en kommunikationsplan med hjälp av god retorik
 • planera och genomföra både en kvalitativ och kvantitativ undersökning samt skriva och försvara en akademisk uppsats
 • insamla, sammanställa, tolka och presentera ett statistiskt material med stöd av egna statistiskkunskaper, turismfakta och datorprogram
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • visa insikt vid diskussion om turismens roll och betydelse i dagens samhälle samt ämnet turismvetenskaps innehåll och användbarhet utifrån ett kritiskt förhållningssätt
 • reflektera över turismens betydelse för att bygga broar mellan individer, olika grupperingar och länder i en internationell värld med många olika kulturer

Examination

Introduktionskurs i turism: Skriftlig tentamen, gruppvis skriftlig inlämningsuppgift samt seminariedeltagande.

Turistisk kunskap och metod: Skriftliga inlämningsuppgifter, projektarbete samt seminariedeltagande.

Integrerad kommunikation och turism: Skriftlig tentamen, gruppvis skriftlig inlämningsuppgift samt seminariedeltagande.

Turismens historia: Skriftlig tentamen, gruppvis skriftlig inlämningsuppgift samt seminariedeltagande.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2013

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.