Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grund + Särskild (Områdesbehörighet 1).
Eller:
Grundläggande behörighet samt Historia 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A1).

Urval: betyg 1/3, högskoleprovet 1/3, mellan 1 och 165 högskolepoäng 1/3

 • Stängd...

  HT17100%Dag

  Vecka 35-02

  Anmälningskod: SH-42181

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för kultur och lärande.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Estetik A

Kurs 30 högskolepoäng

A-kursen ger dig en orientering i de estetiska uttryckens framväxt och förändring i modern tid. Kursen är indelad i fyra moment som ger dig en kulturhistorisk bakgrund till samtidens estetiska uttrycksformer. Delkurserna ger en orientering i ett antal estetiska grundbegrepp utifrån exempel hämtade från estetiska och konstnärliga yttringar från modernism till samtid. Vi undersöker estetikens begrepp med fokus på deras historiska innebörd samt betydelse för ämnets utveckling. Vi diskuterar dessa begrepp med utgångspunkt i klassiska texter, och i anslutning till exempel hämtade från bland annat konst, litteratur och arkitektur.

Genomgående läggs stor vikt vid originalverk och teoretiska grundtexter, liksom vid mötet med olika estetiska uttryck. Den teoretiska diskussionen förs i mötet med konstnärliga verk från olika genrer som litteratur, bild, teater, musik, arkitektur och film. A-kursen utgör första terminen på Estetikprogrammet, ett kandidatprogram. Kursen består av föreläsningar och seminarier.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: HT 2017

Undervisningens uppläggning

Föreläsningar och seminarier.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskaper och förståelse:

 • redogöra för estetiska grundbegrepp och deras historiska förutsättningar samt samtida betydelse
 • sammanfatta huvuddragen i estetikens historia
 • beskriva förmoderna föreställningar om konst och skapande
 • redogöra för estetikens framväxt som disciplin under 1700-talet
 • beskriva den allmänna utvecklingen inom västerländsk konst och estetik från romantiken och framåt
 • redogöra för några centrala strömningar inom europeisk modernism och samtidskonst
 • förklara centrala teoretiska modeller och begrepp inom det estetiska fältet
Färdigheter och förmåga:

 • muntligt och skriftligt redogöra för det estetiska fältet och dess historiska framväxt från antiken fram till idag
 • sammanfatta och kritiskt belysa filosofiskt-estetiska resonemang och grundbegrepp
 • sammanfatta och jämföra teoretiska resonemang inom det estetiska fältet
Värderingsförmåga och förhållningssätt:

 • reflektera över den moderna estetikens framväxt i förhållande till begrepp som smak och omdöme
 • historiskt förhålla sig till och problematisera frågor kring det estetiska objektet

Examination

Introduktion till estetiska studier:
Skriftlig hemtentamen
Skriftliga inlämningsuppgifter
Seminariedeltagande och närvaro på föreläsningar

Poetik:
Skriftlig hemtentamen
Skriftliga inlämningsuppgifter
Seminariedeltagande och närvaro på föreläsningar

Kritik:
Skriftlig hemtentamen
Skriftliga inlämningsuppgifter
Seminariedeltagande och närvaro på föreläsningar

Estetiska perspektiv:
Skriftlig hemtentamen
Skriftliga inlämningsuppgifter
Seminariedeltagande och närvaro på föreläsningar

Sammanlagd frånvaro från föreläsningar och seminarier om högst 20% kan kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter

För betyget Väl godkänd (VG) på hela kursen krävs, förutom att samtliga examinationsmoment ska vara godkända, betyget Väl godkänd på minst 22,5 högskolepoäng

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. HT 2017

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.