Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grund

Urval: betyg 1/3, högskoleprovet 1/3, mellan 1 och 165 högskolepoäng 1/3

 • Stängd...

  HT17100%Dag

  Vecka 35-02

  Anmälningskod: SH-42238

 • Stängd...

  HT17100%Di

  Vecka 35-02

  Inga sammankomster.

  Anmälningskod: SH-42239

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för kultur och lärande.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Konstvetenskap A

Kurs 30 högskolepoäng

A-kursen vänder sig till dig med intresse för konst, bilder och visuella fenomen. Målet är att ge en bred orientering i samtida och historiska bildkulturer, och samtidigt ge en grundläggande skolning i bildtolkning och konstteori. Förutom kunskaper i klassisk konsthistoria (arkitektur, skulptur, måleri) får du insikter om visuella produkter såsom design och formgivning, fotografi, reklam och film. Perspektivet är problemorienterat och kursen tematiskt upplagd. Delkurserna omfattar till exempel konsthistoria som vetenskap, bildbegreppet, visuell kultur, tolkning, stil och tecken samt konstarter och medier. På campuskursen varvas föreläsningar med seminarier, studiebesök och skrivövningar. Distanskursen består av löpande uppgifter på kursplattformen (texter, diskussion, m.m.). Kursen ger dig en stabil grund för fortsatta högskolestudier inom ämnet eller för ett arbete med inriktning mot bild, konsthistoria respektive visuell gestaltning.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: HT 2015

Undervisningens uppläggning

Föreläsningar av gästföreläsare - framstående konstnärer, konstvetare eller andra professioner från det konstnärliga fältet - ingår i varje delkurs. Stort fokus ligger på utvecklingen av eget skrivande och förmåga till muntlig framställning, i presentationer och gemensamma diskussioner. Kurslitteraturen omfattar historiska originaltexter och aktuella konstvetenskapliga arbeten.

Campuskurs: I det fall kursen läses som campuskurs består undervisningen av föreläsningar, seminarier och studiebesök på för ämnet relevanta platser och institutioner.

Distanskurs: I det fall kursen läses som distanskurs består undervisningen dels av bild- och textmaterial som tillgängliggörs på högskolans plattform för distansundervisning, dels av obligatoriskt deltagande i skriftliga diskussioner som ordnas på högskolans plattform för distansundervisning. Tillgång till dator med internetuppkoppling är en förutsättning för att gå kursen.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskaper och förståelse

 • identifiera ett flertal centrala konsthistoriska verk
 • beskriva grundläggande drag i samtida och historiska bildkulturer samt diskutera estetiska och kulturella likheter och skillnader mellan dem
 • identifiera flera exempel på visuella praktiker, utifrån ett globalt urval
 • grundläggande redogöra för konstvetenskapens egen historieskrivning och hur denna har påverkat synen på konsten

Färdigheter och förmåga
 • utföra verksanalyser med hjälp av olika analysmetoder
 • göra grundläggande beskrivningar av visuella objekt hämtade utanför konstfältet, exempelvis reklam, design och olika populärkulturella uttryck
 • identifiera och värdera skillnader och likheter mellan olika exempel på konstnärlig och visuell gestaltning
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • presentera, kritiskt diskutera och jämföra vilka aspekter som påverkar förståelsen och värdet av olika konstföremål
 • kritiskt diskutera några grundläggande drag hos de olika fält där visuella och konstnärliga objekt produceras eller konsumeras

Examination

Campuskurs: I det fall kursen läses som campuskurs examineras samtliga delkurser genom skriftlig hemtentamen och seminariedeltagande. Frånvaro från enstaka seminarier kan kompenseras i skriftlig form i enlighet med anvisningar från kursansvarig.

Distanskurs: I det fall kursen läses som distanskurs examineras samtliga delkurser genom skriftlig hemtentamen, skriftliga inlämningsuppgifter och skriftligt deltagande i diskussioner.

För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs motsvarande betyg på minst två av delkurserna.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. HT 2015

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.