Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Förskollärarexamen eller Grundlärarexamen samt kursen Matematik och språk, grundnivå, 15 högskolepoäng eller motsvarande

Urval: mellan 30 och 285 högskolepoäng

 • Inställd

  HT1850%

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-34042

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för lärarutbildningen.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Matematik och språk, avancerad nivå

Kurs 15 högskolepoäng

Kursen består av två delar, som syftar till att fördjupa den matematiska och matematikdidaktiska kompetensen inom området matematik och språk (språkutvecklande arbetssätt i matematik). Avsikten är att fördjupa förmågan att analysera grundskolans matematikundervisning utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv samt att problematisera fenomen utifrån egna tidigare teoretiska studier och/eller erfarenheter av skolans matematikundervisning med syftet att genomföra en egen vetenskaplig undersökning som ett empiriskt arbete. I kursen läggs också fokus på problemformulering, metoder och genomförande av ett empiriskt arbete som berör matematikundervisning


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2018

Undervisningens uppläggning

I kursen ingår föreläsningar och andra moment som till exempel seminarier och praktiska övningar.

Lärandemål

Efter avslutad kurs kan studenten

 • visa fördjupad förståelse för aktuella forskningsgrenar i ämnesteori och ämnesdidaktisk teori med fokus på ett språkutvecklande arbetssätt i matematik
 • analysera och kritiskt ta ställning till grundskolans matematikundervisning i relation till aktuella forskningstendenser
 • genomföra en fördjupad analys inom utvalda forskningsgrenar samt omsätta den i en undervisningssituation i matematik med fokus på barns/elevers matematikutveckling
 • kritisk förhålla sig till läroböcker inom utvalda områden och använda dessa på ett balanserat sätt utifrån aktuell forskning, skolans styrdokument och egen kunskap i ämnesteori, ämnesdidaktisk teori och ämnesmetodik
 • självständigt formulera, avgränsa och genomföra ett ämnesdidaktiskt empiriskt arbete inom ett aktuellt område med relevans för skolans matematikundervisning.

Examination

Kursen examineras genom obligatorisk närvaro på föreläsningar, aktivt deltagande på seminarier, individuella skriftliga och muntliga analyser av vetenskapliga artiklar, workshopar samt rapport och försvar och opponering av ett empiriskt arbete vid ett seminarium.

Frånvaro från föreläsningar samt högst två seminarietillfällen kan kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2018

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.