Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Konstvetenskap A, 30 högskolepoäng eller motsvarande

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

 • Stängd...

  VT18100%Di

  Vecka 03-22

  Inga sammankomster.

  Anmälningskod: SH-42241

 • Stängd...

  VT18100%Dag

  Vecka 03-22

  Anmälningskod: SH-42240

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för kultur och lärande.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Konstvetenskap B

Kurs 30 högskolepoäng

B-kursen ger, liksom A-kursen, en bred orientering i samtida och historiska bildkulturer, en grundläggande skolning i bildtolkning och konstteori samt kunskaper i klassisk konsthistoria och insikter om visuella produkter. Även på denna kurs är perspektivet problemorienterat och upplägget tematiskt. Delkurserna omfattar kanonisering och exponering, avbildning och abstraktion samt identitet. Kursen avslutas med att du skriver en uppsats. På campuskursen varvas föreläsningar med seminarier, studiebesök och skrivövningar. Kursen ger dig en förstärkt grund för fortsatta högskolestudier inom ämnet eller för ett arbete med inriktning mot bild, konsthistoria respektive visuell gestaltning.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2016

Undervisningens uppläggning

I det fall kursen läses som campuskurs består undervisningen av:

Föreläsningar, seminarier och studiebesök på för ämnet relevanta platser och institutioner. Föreläsningar av gästföreläsare - framstående konstnärer, konstvetare eller andra professioner från det konstnärliga fältet - ingår i varje delkurs. Stort fokus ligger på utvecklingen av eget skrivande och förmåga till muntlig framställning, i presentationer och gemensamma diskussioner.


I det fall kursen läses som distanskurs består undervisningen av:

Bild- och textmaterial som tillgängliggörs på högskolans plattform för distansundervisning, samt av obligatoriskt deltagande i skriftliga diskussioner som ordnas på högskolans plattform för distansundervisning.

Kurslitteraturen omfattar i båda uppläggen både historiska originaltexter och aktuella konstvetenskapliga arbeten.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

 • överblicka och sammanfatta det konstvetenskapliga fältet, dess vetenskapliga grund och centrala metoder
 • urskilja och beskriva samtida och historiska bildkulturer ur ett globalt perspektiv
 • förklara olika konstuppfattningar och jämföra dem sinsemellan
 • jämföra och sammanfatta centrala egenskaper hos konststilar, estetiska uttryck och visuella tecken

Färdighet och förmåga

 • relatera visuella uttryck till en konstteoretisk litteratur och att omvänt illustrera teoretiskt tankegods genom konstföremål
 • söka och kritiskt tolka relevant information för att kunna behandla konstvetenskapliga frågeställningar
 • skriftligt och muntligt sammanfatta komplexa konsthistoriska sammanhang
 • skriftligt och muntligt diskutera och kritiskt värdera olika estetiska och konstvetenskapliga ståndpunkter
Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • inom ett konstvetenskapligt sammanhang diskutera frågor om klass, genus och etnicitet
 • göra relevanta jämförelser mellan olika historiskt betingade värderingssätt och skönhetsuppfattningar
 • bedöma estetiskt omdöme i relation till kulturellt fält

Examination

Delkurs 1004: Självständigt arbete, examineras genom en skriftlig uppsats samt seminariedeltagande.

I det fall kursen läses som campuskurs examineras övriga delkurser genom:

 • Skriftlig hemtentamen
 • Skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga presentationer
 • Seminariedeltagande
Frånvaro från enstaka seminarier kan kompenseras i skriftlig form i enlighet med anvisningar från kursansvarig.


I det fall kursen läses som distanskurs examineras övriga delkurser genom:

 • Skriftlig hemtentamen
 • skriftliga inlämningsuppgifter
För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs motsvarande betyg på minst två av delkurserna.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2016

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.