Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Samtidens estetik, 60 högskolepoäng eller Estetik A och B, 60 högskolepoäng eller motsvarande.

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

 • Stängd...

  HT18100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-42011

 • 2019-03-15

  HT19100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-42055

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för kultur och lärande.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Estetik C

Kurs 30 högskolepoäng

C-kursen syftar till att fördjupa dina kunskaper i estetiska och filosofiska frågeställningar. Hur ska vi definiera det estetiska? Vilken roll spelar estetik i vår kultur? Hur förhåller vi oss till det postkoloniala arvet? Hur ska vi relatera estetik till exempelvis politik eller etik? Hur kan vi historisera det estetiska uttrycket? Under terminen läser du två delkurser där undervisningen bedrivs genom föreläsningar och seminarier. Stor vikt läggs vid läsning och analys av klassiska originaltexter. Du kommer också att arbeta med frågor om tolkning.

Halva terminen ägnas åt uppsatsarbete som läggs fram vid ett uppsatsseminarium där vi även tar upp frågor om teori och metod. Seminariet, och den handledning du erhåller under ditt uppsatsarbete, hjälper dig att fortsätta att utveckla din förmåga att formulera och behandla problem inom det estetisk-kulturella området. C-kursen är också en valbar, dock ej obligatorisk kurs, inom Estetikprogrammet.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: HT 2017

Undervisningens uppläggning

Föreläsningar, seminarier samt handledning.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse:

 • sammanfatta centrala frågeställningar och forskningsområden i det estetiskt-humanistiska fältet
 • självständigt redogöra för fördjupad kunskap inom någon del av estetikområdet
 • jämföra och göra avvägningar mellan för estetikämnet lämpliga metoder
Färdigheter och förmåga:

 • självständigt identifiera och formulera relevanta problemställningar
 • söka och kritiskt tolka information samt självständigt utveckla analyser inom det estetisk-humanistiska fältet
 • redogöra för och problematisera kring en central problemställning på det estetiska fältet med utgångspunkt i originaltexter
 • muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera problem inom det estetiskt-humanistiska fältet
 • tillämpa fördjupade färdigheter i formalia beträffande författandet av vetenskapliga texter i humaniora
Värderingsförmåga och förhållningssätt:

 • självständigt jämföra och värdera olika teorier inom det estetik-humanistiska fältet
 • använda filosofiskt inriktad teoribildning i analyser och diskussioner
 • på ett fördjupande sätt diskutera och nyansera begrepp och fenomen inom det estetiska fältet

Examination

Filosofisk estetik II:
Skriftlig hemtentamen
Seminariedeltagande och närvaro vid föreläsningar

Tolkningsteori:
Skriftlig hemtentamen
Seminariedeltagande och närvaro vid föreläsningar

C-uppsats:
Examensarbete inklusive opposition av annans uppsats och försvar av den egna uppsatsen
Skriftliga inlämningsuppgifter
Seminariedeltagande

Sammanlagd frånvaro från föreläsningar och seminarier om högst 20% kan kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter. Gäller ej slutseminariet på uppsatsmomentet som kräver aktivt deltagande.

För betyget Väl godkänd (VG) på hela kursen krävs, förutom att samtliga examinationsmoment ska vara godkända, betyget Väl godkänd på minst 22,5 högskolepoäng

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. HT 2017

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.