Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Konstvetenskap A, B och C om vardera 30 högskolepoäng, eller angränsande ämne. Dessutom gymnasiekurs Sv B/Sv2 B eller motsvarande.

Urval: mellan 30 och 285 högskolepoäng

 • Inställd

  VT18100%Dag

  Vecka 03-07

  Anmälningskod: SH-42243

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för kultur och lärande.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Verkligt virtuella rum

Kurs 7,5 högskolepoäng

Kursen vänder sig till dig som vill förstå filosofiska och materiella gränszoner mellan det virtuella och det verkliga som är särskilt intressanta ur konstvetenskapligt perspektiv. Du får färdigheter i att tolka samtida konst och rum såväl som ett historiskt stoff. Vi diskuterar ”verklighetseffekter” i perspektivmåleri, skenarkitektur, panoramor med mera. Flera konstnärliga projekt i virtuell och fysisk miljö analyseras enskilt och i grupp. Fokuseringen på begreppet ”rum” i en virtuell digital miljö utvidgar ett traditionellt konstvetenskapligt forskningsfält. Vi studerar också hur de verkliga och virtuella rummen inverkar på varandra ur mer pragmatiska perspektiv, inte minst genom frågor om användare och tillgänglighet. ”Hacktivism” och alternativ arkitektur är andra teman i kursen.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2017

Undervisningens uppläggning

Seminarier, föreläsningar och studiebesök.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse

 • sammanfatta det konsthistoriska forskningsläget vad gäller digitala mediers inverkan på förståelsen av begreppet ”rumslighet” och begreppet ”arkitektur
 • förstå såväl historiska som nutida verklighetseffekter i den visuella kulturen och filosofiska diskurser
Färdighet och förmåga
 • självständigt diskutera skärningspunkterna mellan det offentliga rummet och olika virtuella miljöer
 • formulera konstvetenskapligt relevanta frågeställningar för frågor rörande rum, ideologi och diskurs
 • identifiera och problematisera gränszoner mellan verklig och virtuell arkitektur
 • muntligt och skriftligt redogöra för resultat av en mindre studie
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • reflexivt förhålla sig till arkitekturens och andra rumsligheters föreställningar och anspråk
 • kritiskt granska förståelser och påståenden om rumsligheternas ideologiska sidor.

Examination

Kursen examineras genom:
-skriftlig hemtentamen
-obligatorisk närvaro vid studiebesök
-seminariedeltagande
-skriftliga inlämningsuppgifter
-muntliga redovisningar i grupp

Missade seminarier och studiebesök kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2017

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.