Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Konstvetenskap A, B och C om vardera 30 högskolepoäng, eller angränsande ämne. Dessutom gymnasiekurs Sv B/Sv2 B eller motsvarande.

Urval: mellan 30 och 285 högskolepoäng

 • Inställd

  VT18100%Dag

  Vecka 13-17

  Anmälningskod: SH-42245

 • 2018-09-17

  VT19100%Dag

  Vecka 09-13

  Anmälningskod: SH-42311

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för kultur och lärande.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Konst, kritik och kris

Kurs 7,5 högskolepoäng

Den här kursen riktar sig till dig som vill fördjupa din förmåga att göra komplexa bildanalyser. Kritik i kursen handlar om att på djupet granska, värdera och omvärdera. Kris handlar i det här sammanhanget om hur invanda tankemönster sätts ur spel i mötet mellan det historiska, empiriska materialet och samtida teoribildning. För att kunna borra djupare i materialet så bearbetar vi fallstudier från en avgränsad tidsperiod. Kursen behandlar vedertagna och omstridda begrepp som mode, smak, kvalitet, förnyelse och värde. Vi studerar även möjligheterna och fallgroparna i den moderna tidens etablerade kunskapstraditioner som baserar sig på dikotomier som natur/kultur, kropp/själ, centrum/periferi.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2017

Undervisningens uppläggning

Seminarier och studiebesök.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

 • redogöra för innehållet i centrala texter inom området kritisk kulturteori med särskild relevans för konstvetenskap.
 • redogöra för och problematisera centrala begrepp som mode, stil, konst, smak, värde och kvalitet.
 • självständigt beskriva komplexiteten i den konstvetenskapliga analysen och urvalet av material.
Färdighet och förmåga
 • genomföra kritiska kulturanalyser av etablerade dikotomier som t.ex. natur/kultur, centrum/periferi.
 • fördjupat analysera och diskutera konstnärliga objekt och visuella bilder.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • värdera och förhålla sig till urval kodade utifrån normer samt vilka effekter detta urval har på tolkning och historieskrivning.
 • förhålla sig självständigt till både skriftliga och visuella material.

Examination

Kursen examineras genom:

-skriftlig hemtentamen
-obligatorisk närvaro vid studiebesök
-seminariedeltagande
-skriftliga inlämningsuppgifter
-muntliga redovisningar i grupp

Missade seminarier och studiebesök kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2017

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.