Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Litteraturvetenskap A, B och C om 30 högskolepoäng vardera eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Sv B/Sv2 B eller motsvarande.

Urval: mellan 30 och 285 högskolepoäng

  • Anmälan

    VT19100%Dag

    Vecka 09-18

    Anmälningskod: SH-42354

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för kultur och lärande.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Fördjupade författarskapsstudier

Kurs 15 högskolepoäng

Du arbetar med svenska och internationella författarskap, från det förra sekelskiftet och framåt. På dem får du möjlighet att pröva teoretiska tolkningsmodeller. Texterna placeras i estetiska och politiska sammanhang, via vetenskaplig litteratur. Studierna är självständiga och kan delvis bedrivas på distans.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2014

Undervisningens uppläggning

Undervisningen består av föreläsning och textseminarier där studenten förväntas delta med intellektuellt och vetenskapligt grundade synpunkter.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

• på ett fördjupat sätt analysera och diskutera olika skönlitterära och teoretiska verk
• överblicka och analysera forskningsläget beträffande de författarskap som studeras
• insiktsfullt diskutera litterära texters samhälleliga och estetiska kontext
• jämföra och värdera litterära verk från den period som studeras med utgångspunkt i estetiska, teoretiska och historiska frågeställningar
• beskriva bärande teman, språk och utvecklingslinjer i ett författarskap
• se förbindelser mellan olika författarskap samt reflektera kring olika aspekter av intertextualitet
• problematisera gränsdragningar och definitioner av litterära epoker
• problematisera den litteraturvetenskapliga kanonbildningen
• självständigt förhålla sig till avancerade litteraturteoretiska texter och problem.

Examination

Examinationen består av:
- Skriftlig hemtentamen
- Aktivt deltagande vid kursens seminarier
- Muntliga redovisningar, exempelvis i form av presentation och diskussionsinledning vid seminarium.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2014

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.