Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Konstvetenskap A, B och C om vardera 30 högskolepoäng, eller angränsande ämne. Dessutom gymnasiekurs Sv B/Sv2 B eller motsvarande.

Urval: mellan 30 och 285 högskolepoäng

 • Anmälan

  VT19100%Dag

  Vecka 04-08

  Anmälningskod: SH-42310

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för kultur och lärande.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Konst i det offentliga rummet

Kurs 7,5 högskolepoäng

Kursen vänder sig till dig som vill förstå teoretiska och praktiska förutsättningar för konst i det offentliga rummet, alltså konst i rum och på platser som inte skapats särskilt eller uteslutande för konsten utan har en större utsträckning i det gemensamma. Det kan röra sig om offentliga beställda skulpturer, minnesmärken, monument och byggnadsanknuten konst i olika material, men också om konstnärsdrivna, interaktiva projekt skapade med fokus på delaktighet och med avsikten att förändra stadsmiljöer eller påverka politiska skeenden. Under kursen kommer vi diskutera föreställningar om konstnären som problemlösare, deltagandemodeller i demokratiprocesser relaterade till konst, kulturantikvariska frågor, beslutsprocesser, konstens roll i stadsutvecklingen, sociala rumsteorier och de maktförhållanden som aktiveras vid produktionen av konstverk och konstprojekt.

Seminarierna och föreläsningarna ger också en introduktion till några metodologiska praktiker för empiriska studier, och man gör en egen fallstudie under kursens gång. Delkursen ger verktyg för den som t ex är intresserad av att arbeta som producent av konst i det offentliga rummet, med konstkritiska uppdrag eller med offentliga utredningar. Den kan också fungera som en förberedelse inför en forskningsuppgift.Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2017

Undervisningens uppläggning

Seminarier, föreläsningar, studiebesök och forskningspresentationer. 


Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

 • beskriva vad som kännetecknar förutsättningarna för konst i det offentliga rummet, utanför platser som inrättats särskilt för konstbetraktelse såsom museer och gallerier.
 • identifiera och förstå de olika relationer mellan centrala aktörer som aktiveras vid tillkomsten av, och i det historiska bruket, av offentliga konstverk.
 • redogöra för och problematisera de sätt på vilket offentliga konstprojekt initieras, finansieras, gestaltas och genomförs.
Färdighet och förmåga
 • självständigt identifiera några teoretiska och metodologiska verktyg för förståelsen och tolkningen av konst i offentlig miljö och processerna kring denna konst.
 • analysera såväl konstnärliga uttryck som demokratiprocesser i relation till offentlig konst.
 • beskriva hur olika rumsliga aspekter, såsom gestaltningsmässiga, sociala och makt-relaterade, konstituerar offentlig konst.
 • analysera olika aspekter på rumslighet i relation till konstruktionen av konst i det offentliga rummet.
Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kritiskt värdera och vetenskapligt undersöka hur konstprojekt i offentlig miljö fungerar konstnärligt och rumsligt.
 • kritiskt undersöka vilken roll offentlig konst tillskrivs, och hur den kan fungera, i demokratiska processer.

Examination

-skriftlig hemtentamen
-obligatorisk närvaro vid studiebesök
-seminariedeltagande
-skriftliga individuella inlämningsuppgifter
-muntliga redovisningar grupp.

Missade seminarier och studiebesök kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2017

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.