Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grund Grundläggande behörighet

Urval: betyg 1/3, högskoleprovet 1/3, mellan 1 och 165 högskolepoäng 1/3

  • Anmälan

    VT19100%Dag

    Vecka 19-23

    Anmälningskod: SH-43268

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Samhällsvetenskaper - ME509 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för samhällsvetenskaper.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Arbetsrätt

Kurs 7,5 högskolepoäng

Kursen ger grundläggande kunskap om den svenska arbetslagstiftningen och dess förhållande till internationell arbetsrätt och framför allt EU:s arbetsrätt. Kursen behandlar den individuella och den kollektiva arbetsrätten, diskrimineringslagstiftningen, arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen. Kursen omfattar såväl de civilrättsliga som offentligrättsliga delarna av arbetsrätten.
Kursen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2013

Undervisningens uppläggning

Kursen består av föreläsningar och seminarier.
Vidare innehåller kursen ett flertal obligatoriska moment, både skriftliga och muntliga där rättsutredningar skall genomföras. De obligatoriska uppgifterna utförs delvis individuellt, delvis i grupp.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

- redovisa kunskaper om det arbetsrättsliga regelsystemet, förhållandet mellan den svenska arbetsrätten och den internationella arbetsrätten och särskilt EU- arbetsrätten samt grundläggande begrepp i arbetsrätten.
- beskriva rättsreglerna inom de civilrättsliga samt offentligrättliga delarna av arbetsrätten och visa förståelse för dess tillämpning i praktiskt förekommande situationer
- visa förståelse för arbetsgivarens, arbetstagarens och den fackliga organisationens ställning på arbetsplatsen och dess samverkan
- redogöra för myndigheternas befogenheter inom ramen för tillämpningen av arbetsrätten
- identifiera och lösa juridiska frågeställningar inom arbetsrättens område
- muntligt och skriftligt redogöra för ett rättsfall rörande arbetsrättens tillämpning - utreda en rättsfråga och presentera den skriftligt och muntligt.

Examination

Kursen examineras genom:
- Salstentamen
- Inlämningsuppgifter
- Aktivt deltagande på seminarier.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2013

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.