Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Utveckling och internationellt samarbete A och B, 30 högskolepoäng vardera inkluderande godkänd B-uppsats, eller motsvarande.

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

 • Stängd...

  VT17100%Dag

  Vecka 03-22

  Anmälningskod: SH-44059

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Naturvetenskap, miljö och teknik - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Institution

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Utveckling och internationellt samarbete C

Kurs 30 högskolepoäng

C-kursen omfattar dels en fördjupning av vetenskaplig undersökningsmetodik – forskningsdesign – samt uppsatsskrivning. I delkursen Forskningsdesign fördjupas kunskaperna i vetenskapligt arbete och du utvecklar en forskningsplan relaterad till utvecklingsstudier. I uppsatskursen skriver du en uppsats om en för huvudområdet relevant frågeställning. Det empiriska arbetet kan genomföras i Sverige eller utomlands.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: HT 2013

Undervisningens uppläggning

Delkurs 1, Forskningsdesign, innehåller föreläsningar som kopplar samman utvecklingsfrågor och forskningsdesign samt en seminarieserie som fokuserar på olika nyckelaspekter av forskningsdesign, som problematisering och formulering av forskningsfrågor, litteraturöversikter och forskningsmetodik. Studenterna presenterar och diskuterar sina arbeten i seminarieform.

I delkurs 2, Uppsats, arbetar studenten med uppsatsen i nära kontakt med handledare enligt ett schema godkänt av bägge parter. Alla schemalagda aktiviteter är obligatoriska. Kursen består av seminarier, skriftliga och muntliga presentationer och en självständigt skriven uppsats.

Delkurs 1 och 2 kan överlappa i tid beroende på val av fältområde.

Engelska förekommer inom både undervisning och examinering.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse

 • kritiskt analysera forskning inom utveckling och internationellt samarbete och sammanfatta detta i en sammanhängande översikt
 • utveckla en problemformulering inom utvecklingsstudier genom att identifiera vilken kunskap som saknas eller varför det finns delade meningar kring förståelsen av en specifik fråga
Färdighet och förmåga
 • självständigt planera, genomföra och muntligt försvara ett akademiskt arbete inom ämnet utvecklingsstudier
 • kritiskt utvärdera teori och utveckla ett teoretiskt ramverk för att analysera den valda forskningsfrågan
 • motivera metodvalet i relation till teori och empiriska data
 • samla och analysera primära och sekundära data
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • värdera olika forskningsstrategiers och metoders relativa fördelar och nackdelar
 • samla och använda information utifrån ett etiskt förhållningssätt
 • göra relevanta etiska överväganden vid fältarbete i andra kulturella sammanhang
 • klargöra uppsatsens bidrag i förhållande till relevant vetenskaplig litteratur

Examination

Delkurs 1, Forskningsdesign, examineras genom seminarier, inlämningsuppgifter, litteraturöversikt och en självständigt skriven forskningsplan

Delkurs 2, Uppsats, examineras genom en individuellt skriven uppsats, försvar av den egna uppsatsen samt opponering på annan students uppsats.

Studenten kan välja att skriva sin uppsats på engelska eller svenska.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. HT 2013

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.