Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Estetik A, 30 högskolepoäng eller motsvarande.

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

 • Inställd

  VT19100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-42010

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för kultur och lärande.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Estetik B

Kurs 30 högskolepoäng

B-kursen orienterar i samtida estetiska frågeställningar. Kursen utgör en fortsättning på den historiska genomgången på A-nivå. Samtidigt sätts estetik i relation till några av vår tids stora samhällsfrågor. Du får här fördjupa dig i den filosofiska estetiken utifrån de mest debatterade frågorna idag. Här diskuteras exempelvis konstens frihet i relation till makt och ideologi. Vi tar upp på vilka sätt som sinnliga upplevelser kan användas av politiska rörelser. Ett viktigt moment handlar om migration och exil, rörelser som präglat 1900-talet och som förvandlat estetiska uttryck som konst, litteratur och film.
Du får också träna dig i att skriva i essäform. Dels läser och analyserar vi valda texter, dels lämnas korta skrivuppgifter in som diskuteras i mindre grupper. Handledning ges av erfarna lärare.

Terminen avslutas med ett mindre uppsatsarbete. Under detta moment får du öva dig i att formulera problemställningar inom det estetiskt-kulturella fältet. Du utvecklar förmågan att behandla frågeställningar kritiskt och med hänvisning till relevant litteratur.

B-kursen utgör andra terminen på Estetikprogrammet. Kursen innefattar föreläsningar, seminarier och gruppövningar.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: HT 2017

Undervisningens uppläggning

Föreläsningar, seminarier och handledning.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskaper och förståelse

 • redogöra för centrala problemställningar inom estetisk teori och filosofisk estetik
 • redogöra för några centrala kulturteoretiska perspektiv på estetik
 • beskriva och sammanfatta hur det estetiska fältet kan relateras till historiska, politiska och sociala förvandlingar
 • identifiera olika estetiska uttryckssätt och deras samband med centrala begrepp
Färdighet och förmåga

 • reflektera kring och ge prov på essäistisk form
 • utföra textanalys och texttolkning utifrån ett estetiskt perspektiv
 • identifiera och formulera frågeställningar relevanta för estetikämnet
 • självständigt formulera en teoretisk problemställning och skriftligt bedriva argumentation
 • återge en vetenskaplig debatt med flera ståndpunkter
 • söka och källkritiskt bedöma information
 • skriftligen sammanfatta fenomen inom det estetiska fältet
Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kritiskt värdera och jämföra teoretiska modeller
 • relatera ett teoretiskt resonemang till ett empiriskt material
 • reflektera kring estetikämnets förutsättningar och begränsningar

Examination

1001 Essäistik:
Skriftlig hemtentamen
Seminariedeltagande och närvaro vid föreläsningar
Skriftliga inlämningsuppgifter

1002 Estetik och samhälle:
Skriftlig hemtentamen
Seminariedeltagande och närvaro vid föreläsningar
Skriftliga inlämningsuppgifter

1003 Filosofisk estetik I:
Skriftlig hemtentamen
Seminariedeltagande och närvaro vid föreläsningar
Skriftliga inlämningsuppgifter

1004 B-Uppsats:
Författande och ventilering av uppsats samt opponering på annan students uppsats.
Seminariedeltagande

Sammanlagd frånvaro från föreläsningar och seminarier om högst 20% kan kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter. Observera att slutseminariet på uppsatsmomentet inte kan kompenseras med andra uppgifter utan kräver aktivt deltagande.

För betyget Väl godkänd (VG) på hela kursen krävs, förutom att samtliga examinationsmoment ska vara godkända, betyget Väl godkänd på minst 22,5 högskolepoäng inklusive VG på delkursen B-uppsats.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. HT 2017

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.