Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grund Grundläggande behörighet

Urval: betyg 1/3, högskoleprovet 1/3, mellan 1 och 165 högskolepoäng 1/3

 • Stängd...

  HT18100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-41001

 • Anmälan

  VT19100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-41002

 • 2019-03-15

  HT19100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-41068

 • 2019-09-15

  VT20100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-41069

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Historia och samtidsstudier - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för historia och samtidsstudier.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Etnologi A, inriktning kulturell mångfald i Europa

Kurs 30 högskolepoäng

Etnologi A ger insikter i människors levnadssätt och tankevärldar i skilda miljöer och tider – i Sverige såväl som i övriga Europa. Kunskap om kulturbegreppet samt om hur kulturella fenomen skapas, förändras och upprätthålls i kulturella processer har en central ställning. Särskild tonvikt läggs vid hur mångfald i nutidens samhälle gestaltas, hanteras och organiseras. Kursen inleds med en introduktion till etnologi som kulturvetenskap samt till grundläggande begrepp som genus, etnicitet och klass. Du får därefter stifta bekantskap med etnologins tre grenar: kulturhistoria och hur kulturella föreställningsvärldar i vårt samhälle har formats, samtidsinriktad etnologi med fokus på migration, minoriteters villkor och transnationella processer samt folkloristik, det vill säga hur kultur kommuniceras och förändras i berättande, traditioner och ritualer. Viktiga inslag i undervisningen är kritisk textgranskning och metodövningar.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: HT 2014

Undervisningens uppläggning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och grupparbeten.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse

 • redogöra för kulturvetenskapliga begrepp, bl.a. relaterade till genus, etnicitet och klass
 • beskriva hur tankevärldar i Europa gestaltas i berättande, tro, diktning, sed och ritual
 • återge väsentliga resonemang kring sambanden mellan samhällsomvandlingar och kulturförändringar
 • diskutera kulturella och sociala konsekvenser av framväxten av industrisamhälle, nationsbygge och internationell migration/globalisering
 • översiktligt återge något om teorierna på området
 • redogöra för den etnologiska uppgiften i relation till andra discipliner
Färdighet och förmåga

 • aktivt delta i seminariediskussioner och genomföra egna kortare presentationer
 • behandla avgränsade frågeställningar muntligt och skriftligt
 • genomföra begränsade etnologiska fältarbeten
 • söka upp och bearbeta ett arkivmaterial
Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • granska och förhålla sig till vetenskapliga texter
 • granska, och reflexivt kunna förhålla sig till, kulturella representationsformer utifrån frågeställningar rörande genus, etnicitet och klass
 • på en grundläggande nivå göra interkulturella analyser och inta interkulturella förhållningssätt

Examination

Kulturella perspektiv:
Individuellt skriftligt arbete och aktivt deltagande i seminarieövningar.

Europeiska samhällstyper och livsformer:
Arkivuppgift i grupp och aktivt deltagande i seminarieövningar.

Kultur, migration, transnationalism:
Individuellt skriftligt arbete och aktivt deltagande i seminarieövningar.

Berättad kultur:
Individuellt skriftligt arbete och aktivt deltagande i seminarieövningar.

Enstaka missade seminarier kan kompenseras med skriftlig inlämningsuppgift. Kompletteringar ska vara examinator tillhanda senast 3 veckor efter examination.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. HT 2014

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.